Sanering av PCB i byggnader

Byggnader som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan innehålla miljögifterna PCB (polyklorerade bifenyler). Du som är fastighetsägare måste inventera dina byggnader, sanera och byta ut byggnadsmaterial som kan sprida PCB till omgivningen.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att saneringen görs så bra som möjligt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Sanering av PCB måste anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Sammanställning av inventerad PCB (e-tjänst)

Anmälan av sanering av PCB (e-tjänst)

Rapport sanerad PCB (e-tjänst)

PCB påverkar både människor och djur

PCB är en grupp ämnen som sedan mitten av 1960-talet började upptäckas i miljön. Ämnena är svårnedbrytbara, stabila och lagras upp i näringskedjan. Förhöjda PCB-halter i havet kan orsaka minskade stammar av bland annat säl, utter och havsörn på grund av utsläppens fortplantningsstörande effekt. Människor påverkas också genom effekter på nervsystemet, immunförsvaret och fortplantningsförmågan.

PCB kan finnas i byggnadsmaterial

PCB har använts som mjukgörare i bland annat fogmassor till fönster, och kan finnas kvar i vissa byggnadsmaterial från åren 1956-1973.

PCB kan finnas i:

  • fogmassor både utomhus och inomhus
  • isolerrutor
  • kondensatorer
  • en viss typ av plastbaserade halkskyddade golv.

PCB läcker ut från befintliga fogar, förorenar intilliggande byggnadsdelar och sprids till omgivande mark, vatten och luft. Om rivningsmaterial som innehåller PCB hamnar på en soptipp läcker det ut i miljön. I miljön tas det lätt upp i levande organismer, och så småningom upplagras det i djur som människan äter.

Inventering och sanering av PCB i byggnader

Byggnader som är uppförda eller renoverade (om- eller överfogade) mellan åren 1956-1973 skulle ha inventerats före den 30 juni 2008. Resultaten av inventeringen ska ha anmälts till samhällsbyggnadsnämnden. Vid inventeringarna har prov tagits på fogmassor och halkskyddade golv som kan innehålla PCB och uppgifter har samlats om kondensatorer och isolerrutor för att kunna bedöma om och hur mycket PCB det finns i byggnaden.

Om PCB påträffats i fastigheten ska byggnaden saneras. Sanering av fogmassor och halkskyddade golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (500 mg/kg) skulle ha utförts före 30 juni 2016. Om PCB påträffas vid inventering i fastighet ska byggnaden saneras även efter detta datum. Även fogar och halkskyddade golv med lägre PCB-halt om 50-500 ppm ska saneras enligt följande.

I samband med renovering, ombyggnad eller rivning ska byggnad saneras från PCB, om massan använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter år 1998. Fogar och halkskyddade golv med lägre PCB-halt (50-500 ppm) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att medge dispens från tidpunkten när sanering av fogmassa och golvmassa ska vara utförd, om det finns särskilda skäl som till exempel att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att saneringen försvårar en samhällsviktig verksamhet.

Sanering av PCB ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. De företag som sanerar PCB ska ha gått Svenska Fogbranschens Riksförbunds eller liknande utbildning. Borttaget PCB ska hanteras och transporteras som farligt avfall.

Svenska fogbranschens riksförbund har mer information om sanering av PCB.

Riksdagens förordning (2007:19) om PCB, med ändring till och med SFS 2011:1003