Cisterner

Om du äger en cistern för olja eller spillolja är du ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark måste besiktas regelbundet. Kontrollen ska minska risken för att olja läcker ut och förorenar mark, vatten eller avloppsnätet.

 • Vid installation eller uppställning av nya cisterner måste du informera kommunen. Informationen ska vara skriftlig.

  Använd blanketten för anmälan av nyinstallation eller uppställning av cistern (Självservicesidor)

  Krav på anmälan gäller för:

  • cisterner i och ovan mark med volym större än 1 m³, med tillhörande rörledningar
  • hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde.
 • Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till kommunen.

  Använd blanketten för anmälan om att ta cistern ur bruk. (Självservicesidor)

  En cistern som inte ska användas längre måste tömmas och rengöras. Oljerester och nivåmätare, som kan innehålla kvicksilver, ska lämnas som farligt avfall. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tas bort. Det är viktigt att ta bort påfyllningsröret så att påfyllning inte sker av misstag. I undantagsfall, exempelvis om det finns risk för marksättningar, kan en markförlagd cistern lämnas kvar, om den är rengjord och sandfylld.

  När en markförlagd cistern grävs bort måste en kontroll av marken omkring cisternen göras för att se om marken är förorenad. Förorenad jord måste grävas bort och lämnas som farligt avfall. Informera kommunen om att du upptäckt förorenad mark.

  Om du ersätter oljeuppvärmningen med att sätta in en värmepump, tänk då på att du även måste anmäla till miljökontoret att du ska sätta in en värmepump.

  • Cisterner och tillhörande rörledningar som inte är korrosionsskyddade (S) ska besiktas vart sjätte år.
  • Cisterner och tillhörande rörledningar som är korrosionsskyddade (K) ska besiktas vart tolfte år.
  • Besiktning ska utföras av ett ackrediterat företag.
  • Kopia på besiktningsprotokoll ska skickas till kommunen.

  För att veta när cisternen besiktades senast och om den är korrosionsskyddad (K) eller inte korrosionsskyddad (S) kan du läsa på protokollet från den senaste besiktningen. Datum för den senaste kontrollen ska också finnas på en metallskylt vid cisternen.

  Företag som utför cisternkontroll måste vara godkända av myndigheten Swedac.

  På Swedacs webbplats hittar du företag som är godkända för att besikta cisterner i ditt område. 

  Det är Räddningstjänsten som har tillsyn över att de regelbundna cisternkontrollerna genomförs.

 • Det finns speciella krav för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde. Exempel på krav:

  • Cisterner i och ovan mark samt rör- och slangledningar, ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Cisterner ovan mark ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt
  • Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.
  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd, enligt ovan.
  • Informationsskylt ska finnas.
 • Om du upptäcker en cistern vid gräv- och schaktarbeten måste du avbryta arbetet och kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning via Kontaktcenter på 0410-73 30 00. Utanför kontorstid kan du kontakta oss via e-post: miljo@trelleborg.se

  Cisterner i stadsmiljö

  Vid schaktarbeten i stadsmiljö kan tidigare okända oljecisterner i marken friläggs. Det finns en risk att cisternerna innehåller rester av oljor eller liknande och att marken runt cisternen är förorenad.

  Före schaktarbeten

  Kontrollera om det finns påfyllningsrör vid fasad eller lock till gatubrunn som indikerar att det kan finnas en cistern i marken. Var beredd på att agera enligt nedan om en cistern påträffas för att minska miljörisker och stillestånd i arbetet.

  Om du upptäcker en cistern i mark

  Avbryt arbetet och kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning via kundtjänst på 0410-73 30 00. Utanför kontorstid kan du kontakta oss via e-post: miljo@trelleborg.se

  • Beskriv platsen och ge så mycket information som möjligt om hur omgivningen ser ut, till exempel om cisternen ligger på en känslig plats (vattenskyddsområde, nära vattendrag, bostad, naturskydd) tidigare verksamhet på platsen, vilken typ av mark det är.
  • Uppge vem som är uppdragsgivare för arbetet, vem vi ska ha som kontaktperson, kontaktuppgifter och fastighetsägare.
  • Notera om det finns synliga spår eller lukt av olja.
  • Flytta inte en cistern som kan innehålla oljerester! Kontakta ett företag som suger ut olja eller sand från cisternen. Företag som tömmer oljeavskiljare kan ofta tömma cisterner. Se till att eventuellt resterande innehåll tömts av slamsugare innan cisternen lyfts. Om en cistern är tömd genom pumpning, men inte rengjord kan det ändå finnas olja kvar som kan orsaka miljöskada med påföljande sanering. Ofta har cisterner sandfyllts utan att vara ordentligt tömda och rengjorda. Om cisternen lyfts utan att vara tömd finns en stor risk för att den kollapsar eller att innehållet på annat sätt läcker ut.
  • Vid grävning runt en cistern ska jordmassor som misstänks ha olika föroreningsinnehåll, till exempel ytlig jord och jord under cistern, hållas åtskilda för att kunna provtas separat för att underlätta avfallshantering.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen begär i de flesta fall att mark i schaktgropen provtas. Om
   föroreningar finns i marken krävs oftast en marksanering. Detta ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan sanering utförs.

  Avfallshantering

  • Cistern skrotas oftast efter tömning och rengöring.
  • Innehåll av olja, eller sand med olja, ska beroende på halt skickas som farligt avfall till anläggning som har tillstånd att ta emot detta.
 • Naturvårdsverkets nya föreskrifter från 1 juli 2018 är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förändringarna innebär att de tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna styrs enbart av MSB:s nya föreskrift.

  MSB:s föreskrift MSBFS 2018:3

  Naturvårdsverkets föreskrifter(NFS 2017:5

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen