Upphandlingsenheten tillgodoser kommunens behov av varor, tjänster och entreprenader genom att genomföra upphandlingar och skapa avtal med rätt kvalité till rätt pris. Detta sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag.

Som upphandlande myndighet måste kommunen alltid förhålla sig objektiv. Upphandlingen måste präglas av öppenhet, proportionalitet och säkra den fria konkurrensen. Vi vill ge dig som företagare bra förutsättningar och goda möjligheter att göra affärer med kommunen.

Vi välkomnar alla företag att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar vilka upphandlingar som är på gång och lämnar ditt anbud direkt i vårt upphandlingssystem.

Vi välkomnar alla företag att lämna anbud i våra upphandlingar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun är en offentlig myndighet och följer lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om tjänstekoncessioner (LUK) och de EU-direktiv som berör upphandling.

Nöjd upphandlingsindex

Trelleborgs kommun mäter hur våra anbudsgivare upplever upphandlingsprocessen. Mätningen görs genom en enkät som skickas ut till leverantörer som har hämtat ut förfrågningsunderlaget och lämnat anbud.

Syftet med enkäten är att undersöka hur våra anbudsgivare uppfattar oss. Med hjälp av denna feedback kan vi utveckla våra upphandlingar kontinuerligt.

Har du frågor eller synpunkter kring upphandling är du välkommen att kontakta oss. Det är i dialogen med dig vi kan utveckla vår verksamhet.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsenheten
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen