Så här lämnar du anbud

Vi välkomnar alla företag att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar vilka upphandlingar som är på gång och lämnar ditt anbud direkt i vårt upphandlingssystem.

 • Våra aktuella och publicerade upphandlingar genomförs elektroniskt i vårt upphandlingssystem Tendsign. För att ta kunna del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera ett konto i systemet.

  Här kan du kostnadsfritt skapa ett konto i Tendsign och ta del av våra upphandlingar.

 • När anbudstiden har gått ut öppnar vi samtliga anbud. Öppningen protokollförs och sker under absolut sekretess. Innan vi fattar beslut om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal kontrollerar vi:

  • att formella krav uppfylls
  • att det inte finns grund att förkasta anbudet mot bakgrund av de så kallade uteslutningsgrunderna
  • att det framgår att ställda krav på leverantören uppfylls
  • att det framgår att ställda krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfylls eller kommer att uppfyllas
  • att anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

  Vi prövar och utvärderar anbuden strikt utifrån vad vi angett i upphandlingsdokumenten.

 • När vi har fattat ett beslut om vilken eller vilka leverantörer vi ska teckna kontrakt eller ingå ramavtal med, meddelar vi samtliga anbudsgivare om tilldelningsbeslutet.

  Underrättelsen om tilldelningsbeslutet ska innehålla beslut om vem eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal och vilka skäl som ligger till grund för beslutet. Det ska också framgå under vilken tidsperiod avtal inte får ingås, det som vi kallar avtalsspärr.

  Om du tycker att beslutet är fel kan du ansöka om överprövning av upphandlingen under tiden avtalsspärren gäller. Vid direktupphandling finns inget krav på avtalsspärr.

  Även i de fall då vi fattar beslut om att avbryta en upphandling ska vi meddela samtliga anbudsgivare.

 • När avtalsspärren löpt ut tecknar vi avtal med den eller de leverantörer som vunnit upphandlingen.

 • Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller absolut sekretess för alla uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjas fram till dess att vi fattat beslut om leverantör och vinnande anbud.

  Den absoluta sekretessen innebär att vi inte i något fall får lämna ut uppgifter som rör anbudet till någon annan än till den som lämnat det.

  Om du som anbudsgivare anser att något i ditt anbud behöver sekretessbeläggas på grund av att det innehåller affärshemligheter så bör du ange det i ditt anbud. Det är dock alltid vi som upphandlande myndighet som gör sekretessprövningen, så du kan aldrig vara säker på att en viss uppgift kommer att sekretessbeläggas efter att den absoluta sekretessen upphört.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsfunktionen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Algatan 13
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen