Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljö – och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djurhållning, i form av ljud och lukt. Kommunens miljöinspektörer besöker lantbruk och tittar bland annat på gödsel, bekämpningsmedel och avfallshantering.

Djurhållning med anmälnings – eller tillståndsplikt

För att få driva vissa verksamheter måste du göra en anmälan till kommunen eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Anmälnings – och tillståndsplikten utgår från miljöbalken och verksamheterna prövas utifrån miljö – och hälsoskyddsaspekter. Anmälnings – och tillståndsplikten är helt separerad från, och ska inte förväxlas med, förprövning av djurstallar vilket utgår från djurskyddsaspekter.

 • Om din verksamhet har mer än 100 djurenheter, men högst 200 djurenheter (400 djurenheter för nöt, häst och mink), är det en så kallad C-verksamhet och du måste anmäla om miljöfarlig verksamhet till kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

  Gör en anmälan om miljöfarlig verksamhet (självservicesidor)

  Vid närhet till grannar och skyddade områden kan anmälan ibland innehålla en enklare form av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 • Om du har mer än 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar klassas det som B-verksamhet och du måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Tillstånd krävs också om du har:

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin eller obetäckta gyltor
  • mer än 750 platser för suggor eller betäckta gyltor.

  Mer information om hur du ansöker om tillstånd finns hos Länsstyrelsen.

Djurskydd

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskydd. Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne län på telefon 010-224 10. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt.

Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen ska du kontakta polisen på telefon 114 14.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen