Avfall inom lantbruk

Allt avfall ska återanvändas, återvinnas, utnyttjas för energiutvinning eller i sista hand deponeras.

På lantbruk uppstår ofta farligt avfall, till exempel spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier, lysrör. Det är viktigt att du har ett bra system för att hantera avfall. Olika avfallsslag får inte blandas med varandra. Förvara avfall väl sorterat i förråd.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat:

  • spillolja
  • oljefilter
  • batterier
  • lysrör
  • bekämpningsmedelsrester
  • använt absorptionsmedel.

För att transportera farligt avfall från yrkesmässiga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Därefter får du transportera sammanlagt 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår. Anmälan ska förnyas vart femte år.

Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt gäller för icke farligt avfall som uppstått i egen verksamhet, med transporterad mängd mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per år (gäller dock inte hushållsavfall). Samma gäller för djurkadaver och stallgödsel oavsett mängd.

Verksamheter där farligt avfall uppkommer ska förvara sitt avfall så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Dessutom måste du dokumentera vilka avfallsslag och mängder som uppkommer i verksamheten samt var det farliga avfallet lämnas för omhändertagande. Dokumentationen ska du spara i minst fem år och visa upp vid tillsynsbesök.

Rapportera farligt avfall till avfallsregistret

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor