Avfall inom lantbruk

Allt avfall ska återanvändas, återvinnas, utnyttjas för energiutvinning eller i sista hand deponeras.

På lantbruk uppstår ofta farligt avfall, till exempel spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier, lysrör. Det är viktigt att du har ett bra system för att hantera avfall. Olika avfallsslag får inte blandas med varandra. Förvara avfall väl sorterat i förråd.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat:

  • spillolja
  • oljefilter
  • batterier
  • lysrör
  • bekämpningsmedelsrester
  • använt absorptionsmedel.

För att transportera farligt avfall från yrkesmässiga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Därefter får du transportera sammanlagt 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår. Anmälan ska förnyas vart femte år.

Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt gäller för icke farligt avfall som uppstått i egen verksamhet, med transporterad mängd mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per år (gäller dock inte hushållsavfall). Samma gäller för djurkadaver och stallgödsel oavsett mängd.

Verksamheter där farligt avfall uppkommer ska förvara sitt avfall så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Dessutom måste du dokumentera vilka avfallsslag och mängder som uppkommer i verksamheten samt var det farliga avfallet lämnas för omhändertagande. Dokumentationen ska du spara i minst fem år och visa upp vid tillsynsbesök.

Hos Länsstyrelsen finns mer information om farligt avfall

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor