Köldmedia

Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kylar, frysar och ventilationsanläggningar. Om du har en köldmedieanläggning måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp som bidrar till växthuseffekten.

 • Du som är ansvarig för anläggningen kallas operatör. Det operatören som är ansvarig för att bestämmelserna följs. Du är skyldig att:

  • se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör. Det är mängden koldioxidekvivalenter i ett aggregat som styr hur ofta den periodiska läckagekontrollen ska göras.
  • årligen rapportera till kommunen om ditt köldmedieinnehav och se till att rapporten kommer in i tid. Senast den 31 mars året efter ska rapporten ha kommit in till kommunen.
  • känna till och godkänna rapportens innehåll.
  • se till att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till kommunen.
  • underrätta kommunen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.
 • Resultatet av de kontroller du utför för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under året ska du sammanställa och skicka in till kommunen senast den 31 mars nästkommande år.

  • Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:
  • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; t ex 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
  • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer.
  • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till kommunen.
 • Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till kommunen en gång om året.

  Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

  • Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
  • Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
  • Förteckning över utrustning.
  • Kontaktuppgifter
  • Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
  • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
  • Certifierad kylentreprenör. På www.incert.se kan du se om din kylentreprenör är certifierad.
  • Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
  • Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
  • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
  • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
  • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
  • Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

  Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad.

  • Endast ett certifierat företag får installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i de aggregat som innehåller köldmedium.
  • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
  • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

  På alltomfgas.se kan man räkna ut koldioxidekvivalenter för din utrustning och vilka kontrollintervall som gäller för dig.

 • Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

  • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer(ex R404A).
  • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

  På alltomfgas.se kan du se vilka köldmedier som omfattas av förbudet. 

  • Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte som vi kan ändra i våra register.
  • Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.
 • När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt.

  Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till kommunen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

 • Om du behöver ändra din fakturaadress måste du meddela oss detta så fort som möjligt.

 • Kommunen tar ut en handläggningsavgift för anmälan om värmepumpsanläggning och årliga köldmedierapporter. Avgiften ska täcka kostnaden för arbetet.

  Aktuell information om våra taxor och avgifter.

 • Om du bryter mot bestämmelserna i miljöbalken är kommunen i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Beloppet går till staten. Följande avgifter gäller:

  • Inte ha informerat Samhällsbyggnadsförvaltningen innan installation eller konvertering – 5 000 kronor
  • Inte utförd läckagekontroll i samband med installation eller annat ingrepp i köldmediesystemet – 5 000 kronor
  • Krav på att upprätta och föra register inte följs – 2 000 kronor
  • Återkommande kontroll inte utförs inom angiven tid – 5 000 kronor
  • Årlig rapport med resultat från bland annat läckagekontroll är försenad – 1 000 kr
  • Krav på ackreditering vid ingrepp i köldmediesystem inte följs. Fysisk person eller ideell förening – 3 000 kronor, Juridisk person – 10 000 kronor

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen