Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter

Här hittar du avgifter för anmälan, prövning av ansökan och tillsyn av hälsoskydd och miljöfarliga verksamheter.

Från och med 1 januari 2024 är timavgiften 1194 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Anmälnings- och prövningsavgift

När du startar en verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig ska du betala en avgift till samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift är den avgift du betalar per timme för samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelnings kontroller på din verksamhet. Avgiften baseras på förvaltningens kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning, återbesök med mera.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn även på verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Timdebiteringen för tillsyn

Timdebiteringen för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd är för närvarande enligt gällande taxa, från och med den 1 januari 2024, 1194 kronor per timme.

Årsavgift för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter tilldelas en fast årsavgift som betalas för innevarande år.

Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att samhällsbyggnadsförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Exempelvis kan en verksamhet få tillsynsbesök vart annat eller tredje år.

Extra tillsynsavgift

Planerade kontrollbesök från samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i din årliga avgift. Om vi upptäcker brister som kräver uppföljning, eller om vi på grund av klagomål behöver göra extra kontroller i din verksamhet, kommer vi att ta ut en timavgift för uppföljande kontroll.

Mer information

Miljöprövningsförordningen (2013:251 (Sveriges riksdag)

Aktuell taxa, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningen