Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Kommunal författningssamling innehåller kommunala beslut som styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I Trelleborgs kommuns författningssamling ingår styrande dokument som reglerar de kommunala organens arbetsformer, kommunens taxor och avgifter samt föreskrifter som riktar sig till kommuninvånare och näringsidkare.

Följande dokument ingår i den kommunala författningssamlingen:

 • Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar
  Bestämmelserna i arbetsordningen för kommunfullmäktige och dess beredningar gäller förutom för det som föreskrivs i lag eller annan författning.
 • Bolagsordningar och ägardirektiv för bolag i kommunkoncernen
  Beskriver hur Trelleborgs Rådhus AB ska styra och utveckla verksamheterna inom den kommunala koncernen. En bolagsordning är ett dokument som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för ett aktiebolags verksamhet. Ägardirektivet innehåller bolagets funktion och ambitioner.
 • Nämndernas reglementen och delegationsordningar
  Bestämmer nämndernas respektive ansvarsområden, verksamhet och den för verksamheten tillhörande lagstiftningen. Beskriver hur nämnden ger förtroendevalda och anställda rätt att besluta i nämndens ställe: vilka typer av beslut, vem som får besluta och vad som ska anmälas till nämnd.
 • Revisionsreglemente
 • Taxor och avgifter
  Är en förteckning över kommunens samtliga taxor och avgifter samlade, oberoende av vilken verksamhet de berör.
 • Kommunala föreskrifter
  En samling föreskrifter som riktar sig till kommuninvånarna och som reglerar olika delar av stadsmiljön såsom ordnings- och säkerhetsfrågor, renhållning, torghandel och trafik.
 • Eventuella andra typer av styrande principer, som arbetsordningar, regelverk eller instruktioner för exempelvis kommunala råd, förbund, utskott eller beredningar ingår också i författningssamlingen.

Kommunledningsförvaltningen