Kommunfullmäktiges arbetsordningar

Arbetsordningen för kommunfullmäktige styr fullmäktiges arbete.

Enligt kommunallagen får fullmäktige tillsätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller grupp av ärenden. Beredningar, som kan vara tillfälliga eller permanenta och som blir ett komplement till styrelse och nämnder. Beredningarnas arbete styrs av särskilda arbetsordningar.

I Trelleborgs kommun finns sedan 2023 en demokratiberedning.