Revisionen

Kommunrevisionen är en del av den lokala demokratin. Kommunfullmäktige är revisionens uppdragsgivare, och revisorerna stöttar kommunfullmäktige i kontrollen av de kommunala verksamheterna.

Kommunrevisionen i Trelleborg består av åtta förtroendevalda revisorer. I granskningsarbetet har de hjälp av professionella sakkunniga från EY. Revisionen sammanträder varje månad med undantag av juli, och har i enlighet med god revisionssed upprättat och antagit en flerårig strategi för att lägga fast visioner och mål.

Revisorerna är opartiska, och är beredda att lyssna på alla som har synpunkter på kommunens verksamhet.

Revisionens mål är att

  • Uppfylla kommunallagens och aktiebolagens krav på den kommunala revisionen och på lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.
  • Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet.
  • Använda de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt.
  • Genomföra granskningar av hög kvalitet. Granskningar som ska bidra till förbättringar och ökad effektivitet i kommunens verksamhet.