Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare

Politisk organisation från och med 1 januari 2023
Politiskt organLedamöterErsättareOrdförandeVice ordförandeAndra vice ordförandeTredje vice ordförande
Arbetsmarknadsnämnden88LSDKD
Bildningsnämnden88KDSDM
Kommunstyrelsen1515MSDKD
Kultur- och fritidsnämnden88SDMKD
Samhällsbyggnadsnämnden88MSDKD
Socialnämnden88MKDSD
Tekniska servicenämnden88MKDSD
Valnämnden88MS
Kommunfullmäktige6134LSDMS
Arvodesberedningen88MS
Revisionen8SSDM
Valberedningen88MS
Överförmyndarnämnden11MS

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Kommunledningsförvaltningen