Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen, demokratiberedningen, beredning för utformningen av den politiska organisationen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sju ordinarie ledamöter och sju personliga ersättare.

Förtroendevalda i Trelleborgs kommun

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Kommunledningsförvaltningen