Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), anpassad grundskola inklusive träningsskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola.

Bildningsnämnden ska även ansvara för att elevernas behov av skolskjuts tillgodoses.

Bildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

I nämndernas reglementen finns närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer.

Bildningsnämnden sammanträder som regel en gång i månaden med undantag för sommaren. Sammanträdena är inte offentliga.

Bildningsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Box 79
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Henry Dunkers gata 1
231 45 Trelleborg

Bildningsförvaltningen