Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndaren utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler.

I Trelleborgs kommun finns en överförmyndare.

Överförmyndaren kan kontaktas via Överförmyndarens expedition.

Kommunledningsförvaltningen