God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Den person som får hjälp kallas huvudman. 

En god man ska också arbeta för huvudmannens bästa i olika sammanhang samt se till så att huvudmannen får den vård och tillsyn som behövs. Uppdraget som god man är ett ideellt och personligt uppdrag, men den gode mannen har rätt till ett visst arvode. Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar den gode mannens arvode.

Förmyndare åt barn under 18 år

Om barn under 18 år inte har någon vårdnadshavare som kan företräda hen, kan överförmyndarsektionen under vissa omständigheter utse en förmyndare åt barnet. Det kan även finnas situationer där barnets vårdnadshavare inte har laglig rätt att företräda sitt barn.

Överförmyndarsektionen

Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Överförmyndarsektionen hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.

Aktuell information från överförmyndarsektionen

Ändrad besöksadress

Kontaktcenter (tidigare Kundtjänst) flyttade den 27 november till ny adress.

Ny besöksadress är Algatan 29.

Handlingar kommer därför inte att kunna lämnas in på Rådhuset längre utan lämnas till Kontaktcenter på nya besöksadressen.

Brev kan däremot fortfarande lämnas i den brevlåda som finns på Rådhuset.

Överförmyndarsektionens utbildningsmaterial

Grundutbildning för gode män och förvaltare

En grundläggande utbildning i vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär, som främst riktar sig till nyblivna ställföreträdare men som förhoppningsvis kan ge även de mest erfarna ställföreträdarna en viss uppfräschning av kunskapen.

Utbildning i redovisning för gode män, förvaltare och förmyndare

En grundläggande utbildning i vad redovisning till oss på överförmyndarsektionen innebär och hur redovisningen går till. Utbildningen riktar sig till alla ställföreträdare som behöver redovisa förvaltad egendom till överförmyndaren (gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och vissa legala förmyndare).

Årsredovisning 2023

Årsredovisning för år 2023 ska lämnas in till överförmyndaren tidigast den 1 januari 2024 och  senast den 29 februari 2024.

Överförmyndarsektionens utbildningsmaterial är bra att gå igenom för att underlätta årsredovisningen. Det finns även en guide och checklista att ta hjälp av. Se längre ner på sidan.

Överförmyndarsektionen utövar tillsyn över ställföreträdare bland annat genom att granska dessas redovisningar. Observera därför att överförmyndarsektionen inte kan hjälpa till med att upprätta redovisningen.

Vi kan dock besvara enskilda frågor kring själva redovisningen.

Blanketter och elektronisk redovisning

I kommunens e-tjänster hittar du blanketter samt elektronisk redovisning. Via ”Mina ärenden” får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar.

E-tjänster och blanketter (god man, förvaltare, förmyndare) (Självservice)

Årsräkning:

Ska skickas in av god man, förvaltare, legal vårdnadshavare som ska redovisa årsräkning, och särskilt förordnade vårdnadshavare som inte blivit befriade från att redovisa årsräkning.

Redogörelse:

Ska skickas in av god man och förvaltare.

Redogörelse av uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare:

Ska skickas in av särskilt förordnade vårdnadshavare.

Elektronisk redovisning:

Års-/sluträkning för god man, förvaltare eller förmyndare

Redovisningar som skickas in via e-tjänster prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänster.

Frågor angående överförmyndarsektionens e-tjänster skickas till overformyndaren@trelleborg.se

Guide för års- och sluträkningar, inklusive checklista

 • Redovisningsperiod

  Fyll i period som redovisningen omfattar. Var du ställföreträdare hela föregående år fyller du ifrån 1 januari till 31 december det aktuella året.

  Om du inte var ställföreträdare hela perioden fyller du i datumen du hade uppdraget. Exempelvis om du påbörjade uppdraget under året så fyller du i det datum du förordnades till och med den 31 december det aktuella året.

  Är det en sluträkning är utgående dag det datum som huvudmannen avled, datum för byte eller datum uppdraget upphörde. Datum för byte framgår av överförmyndarsektionens beslut och datum för upphörande framgår av tingsrättens beslut.

  Adressen till Överförmyndarsektionen dit årsräkningen/sluträkningen ska skickas. Det går även bra att lämna in den i kommunhusets reception eller brevlåda.

  Jag som ställföreträdare är:

  Här kryssar du i om du är god man, förvaltare, förmyndare eller Särskilt förordnadvårdnadshavare/förmyndare.

  Räkningen avser:

  Här kryssar du i vilken sorts räkning du redovisar för, årsräkning, sluträkning, sluträkning vid byte eller sluträkning för dödsbo.

  Ställföreträdare:

  Här fyller du i dina egna personuppgifter och kontaktuppgifter.

  Huvudman:

  Här fyller du i efterfrågade personuppgifter för din huvudman. Det är folkbokföringsadressen som ska fyllas i. Vistas huvudmannen på annan adress uppger du det på vistelseadress. Telefonnummer behöver du bara uppge om huvudmannen kan ta emot samtal.

  Underskrift:

  När du fyllt i alla sidor i årsräkningen/sluträkningen, kontrollerat checklistan och är redo att skicka in redovisningshandlingen fyller du i ort och datum samt undertecknar. Du undertecknar då redovisningshandlingen på heder och samvete. Det innebär att de uppgifter du har lämnat är lämnade på straffansvar. Tänk på att underteckna i beständig skrift (det vill säga inte blyerts)

  Du som gör årsräkningen/sluträkningen via e-tjänsten undertecknar genom att signera med mobilt bankid.

  Ruta för Överförmyndarsektionen att fylla i underskrift, stämpel och anteckningar:
  I denna ruta ska du inte göra någonting, den är för överförmyndarsektionens anteckningar och granskning.

 • Förordnandedatum:

  Ange datum för förordnande om uppdraget startat under perioden.

  Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedagen:
  Fyll i vilka tillgångar huvudmannen hade den 1 januari alternativt per förordnandedagen. Vid nytt uppdrag använder du de värden du tog upp i förteckningen.

  Om du tidigare lämnat in årsräkning i samma ärende tar du upp de utgående värdena från förra årets årsräkning.

  Har det skett ett byte tar du de värden tidigare ställföreträdare tog upp som utgående värde i sin sluträkning om du hunnit ta del av denna annars inhämtar du även ingående värden från banken.

  Bankkonton och övriga tillgångar:

  Bankkonton

  Det är endast transaktionskontot som tas upp under Bankkonton. Fyll i bankens namn, kontonummer och saldo. På transaktionskontot ska det finnas maximalt 30 000 kr för löpande kostnader.

  Summera tillgångarna på bankkonton i rutan för A.

  Övriga tillgångar

  Överförmyndarspärrade konton, aktier, fonder, försäkringar, kontanter, fastigheter, bostadsrätter m.m. Fyll i bankens namn, kontonummer och saldo. Ett konto per rad. Uppge vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr. Samtliga konton förutom transaktionskonto ska vara försedda med överförmyndarspärr, Om huvudmannen eller huvudmannens boende använder eget konto tas det upp under övriga tillgångar.

  Även om huvudmannens eget ”fickpengskonto” inte har överförmyndarspärr (gäller i vissa fall) ska ändå detta konto alltid anges under Övriga tillgångar.

  Du tar upp tillgångar enligt följande:

  • Fonder – kursvärden (antal ska framgå av underlag)
  • Aktier – kursvärden (antal ska framgå av underlag)
  • Obligationer – anges i nominellt värde, utfärdare och förfallodatum
  • Fastigheter – ange senaste taxeringsvärdet eller senast kända marknadsvärde och värderingsår. Ange även ägarandel.
  • Bostadsrätt – ange senast kända marknadsvärde och värderingsår. Ange även ägarandel samt föreningens namn och lägenhetens beteckning.
  • ISK – likvida medel på ett ISK-konto tas upp här

  Räkna samman alla tillgångar på övriga tillgångar och summera.

  Inkomster under perioden:

  Skriv in periodens alla inkomster. Varje typ av inkomst summeras på en rad. Skattepliktiga inkomster separeras från skattebefriade (exempelvis inkomster från Försäkringskassan där bostadstillägget redovisas separat)

  Exempel på typer av inkomster:

  • Pension och lön (brutto)
  • Bostadstillägg
  • Merkostnadsersättning
  • Räntor
  • Utdelning på värdepapper och fonder (brutto, ej värdeökning)
  • Försäljningslikvid för värdepapper (brutto)
  • Försäljningslikvid för fastighet eller bostadsrätt
  • Arv
  • Gåvor som sätts in på transaktionskonto
  • Stipendier eller liknande fondmedel
  • Skatteåterbäring
  • Swish eller annan överföring till kontot

  Summera alla inkomster i rutan B.

  Observera att det är ENDAST de inkomster som kommer in på transaktionskontot som ska tas upp under inkomster. (Allt som kommer in på transaktionskontot under perioden ska tas upp under inkomster).

  Summan tillgångar bankkonton + inkomster:

  Summera rutorna A och B.

 • Upphörandedatum

  Ange datum för upphörande om uppdraget upphört under perioden.
  Skriv in periodens samtliga utgifter som skett från transaktionskontot. Varje typ av utgift summeras till en rad.

  En större ospecificerad samlingspost, exempelvis en post för ”övrigt” eller ”räkningar”, får inte förekomma om man inte specificerar i en bilaga vilka utgifter som ingår i den posten samt summor för respektive utgift.

  Exempel på typer av utgifter:

  • Hyra
  • Omvårdnadskostnader
  • Fickpengar
  • Kostnad särskilt boende
  • Överföring till t.ex. ICA -kort
  • Preliminärskatt
  • Sjukvård och medicin
  • Fritidsaktiviteter (ange vilken typ)
  • Arvode till ställföreträdare
  • Skatt och arbetsgivaravgifter på arvode till ställföreträdare
  • Telefon, TV, bredband
  • El
  • Försäkringar
  • Möbler och vitvaror
  • Resor
  • Överföring till sparkonto

  Räkna samman periodens utgifter och summer i ruta C.

  Tillgångar per den 31 december eller upphörandedatum

  Är det en årsräkning tar du upp per den 31 december aktuellt år. Är det sluträkning tar du upp tillgångarna per sista datumet för ditt uppdrag.

  Bankkonton och övriga tillgångar

  Bankkonton

  Det är endast transaktionskontot som tas upp under Bankkonton. Fyll i bankens namn, kontonummer och saldo. På transaktionskontot ska det finnas maximalt 30 000 kr för löpande kostnader.

  Summera tillgångarna på bankkonton i rutan för D.

  Övriga tillgångar

  Överförmyndarspärrade konton, aktier, fonder, försäkringar, kontanter, fastigheter, bostadsrätter med mera. Fyll i bankens namn, kontonummer och saldo. Ett konto per rad. Uppge vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr. Samtliga konton förutom transaktionskonto ska vara försedda med överförmyndarspärr, Om huvudmannen eller huvudmannens boende använder eget konto tas det upp under övriga tillgångar.

  Du tar upp tillgångar enligt följande:

  • Fonder – kursvärden (antal ska framgå av underlag)
  • Aktier – kursvärden (antal ska framgå av underlag)
  • Obligationer – anges i nominellt värde, utfärdare och förfallodatum
  • Fastigheter – ange senaste taxeringsvärdet eller senast kända marknadsvärde och värderingsår. Ange även ägarandel.
  • Bostadsrätt – ange senast kända marknadsvärde och värderingsår. Ange även ägarandel samt föreningens namn och lägenhetens beteckning.
  • ISK – likvida medel på ett ISK-konto tas upp här

  Räkna samman alla tillgångar på övriga tillgångar och summera.

  Summa utgifter + tillgångar bankkonton:

  Summera rutan C med rutan D

  Kontroll A+B = C+D:

  Nu kontrollerar du även att summan från A+B är samma som summa C+D. Är summorna inte lika är det något i årsräkningen/sluträkningen som inte stämmer. Du behöver då hitta felet och rätta till beloppen som varit felaktiga i räkningen.

 • Lån och övriga skulder

  Ange skuldbelopp samt förändring under perioden. Uppge den totala skulden av kapitalskulden och räntan. Skriv en skuld/borgenär per rad.

  Skuld till Kronofogdemyndigheten kan redovisas på en rad.

  Om huvudmannen har pågående skuldsanering ska detta anges här. Tänk på att även informera om när skuldsanering upphört.

  Om skulden ökat under året ska detta kommenteras under ”Övriga upplysningar”

  Övriga upplysningar

  Här kan du uppge övrig information/förklaring som kan vara av betydelse för granskningen av räkningen till exempel:

  • Uppgifter att det pågår en rättstvist
  • Förklaring till varför skuld ökat under perioden
  • Förklaring av oklar post i årsräkningen/sluträkningen
  • Uppgift om att huvudmannen är dödsbodelägare

  Glöm inte att fylla i och underteckna separat redogörelse för perioden.

  Du som redovisar via vår e-tjänst behöver INTE skicka in separat redogörelseblankett då redogörelsen ingår i årsredovisningen i e-tjänsten.

 • Innan du skickar in års- eller sluträkningen, kontrollera följande:

  Har du redovisat för rätt period?

  Överensstämmer summan (A) + (B) med summan (C)+(D)?

  Om det finns gemensamma tillgångar, inkomster, utgifter eller skulder med annan till exempel make/maka, har du angett även delbeloppet i noteringsfältet?

  • Har du bifogat begärda verifikat?
  • Har du skrivit under års- eller sluträkningen på heder och samvete?
  • Är års- eller sluträkningen upprättad i beständig skrift? (d.v.s. inte blyerts)
  • Har huvudmannen flyttat från kommunen under året? (Detta måste i så fall meddelas överförmyndarsektionen så att rätt kommun kan ta över ärendet)
  • Har du bifogat redogörelsen? (Redogörelse ska fyllas i och bifogas även om inget arvode begärs)
  • Har du skrivit under redogörelsen på heder och samvete?
  • Är redogörelsen upprättad i beständig skrift? (det vill säga inte blyerts)
  • Har du bifogat körjournal om du begär körersättning?

  Tänk på att årsräkningen/sluträkningen och redogörelsen ALLTID ska skickas in i original.

  När redovisningshandlingen inkommer till Överförmyndarsektionen görs alltid en första kontroll. Om något saknas eller är uppenbart fel t.ex. differens mellan A+B och C+D, kommer du få information om detta och då ska du komplettera eller i vissa fall göra om redovisningen. Handläggningen kommer då att fördröjas.

  Därefter granskas redovisningarna i tur och ordning, vanligtvis i den ordning som den inkommit komplett.

  Underlag som skall bifogas:

  • Kontoutdrag med saldo för hela perioden för de konton som du har tillgång till.
  • Årsbesked / saldobesked / värdeintyg för samtliga konton och tillgångar.
  • Underlag för huvudmannens inkomster t.ex. lönebesked, pension, bostadstillägg.
  • Verifikat för större/återkommande utgifter, verifikat för skulder, kvittenser för eventuella kontantuttag samt försäkring.
  • Försäkringsbesked som visar att huvudmannen har hemförsäkring (försäkringsställe ska framgå) Observera att underlag för hemförsäkring även ska redovisas för huvudman som bor på boende.

  Du ska dock vara beredd på att skicka in samtliga verifikat såsom kvitton, fakturor etc., om överförmyndarsektionen efterfrågar detta.

  Observera att om det gäller första årsräkningen eller en sluträkning så ska alltid samtliga underlag bifogas.

Checklista vid nytt uppdrag

På sidan Praktisk information för god man hittar du bland annat en checklista med punkter som du som god man behöver göra och tänka på vid nytt uppdrag.

Checklista vid nytt uppdrag

Behandling av personuppgifter

Överförmyndarsektionen samlar in och behandlar personuppgifter med stöd i lag och förordningar. Uppgifterna sparas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose ändamålen eller så länge lag och förordning kräver att överförmyndarsektionen ska behandla uppgiften.

Så här behandlar Trelleborgs kommun personuppgifter

Överförmyndarsektionen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Kontaktcenter
Algatan 29
231 83 Trelleborg

Om du har meddelat Kontaktcenter att du vill bli kontaktad av överförmyndarsektionen, kommer du att bli kontaktad inom 48 timmar (gäller helgfria arbetsdagar).

Kommunledningsförvaltningen