Hur fungerar en kommun?

En kommun kan vara organiserad på många olika sätt. Inom vissa verksamhetsområden styrs kommunens myndighetsutövning av lagkrav. Med andra verksamheter upprätthåller kommunerna samhällsservice på frivillig grund.

Kommunerna har enligt lag ansvar för:

 • socialtjänsten
 • skolväsendet
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • avfallshantering och renhållning
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänst
 • beredskap och säkerhet
 • biblioteksverksamhet

Annan verksamhet som sker på frivillig grund är till exempel:

 • fritidsverksamhet
 • kultur
 • energi

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kallas ibland kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och regionvalet hålls.

Fullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via lokalradion eller följa dem via live-sändning. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på den officiella digitala anslagstavlan här på webbplatsen.

Digital anslagstavla

Kommunfullmäktiges livesändningar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

Alla beslutsärenden i kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen en egen förvaltning med bland annat personalen inom kommunkansliet.

Sedan 1 januari 2023 har Trelleborgs kommun fyra kommunalråd. Kommunalråden företräder den politiska majoriteten och ett kommunalråd är ordförande i kommunstyrelsen.

Det finns också två oppositionsråd som ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker. Det innebär att de har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att handlägga alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som har tilldelats och är specialiserade inom olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar själva mer i detalj om mål och riktlinjer för sina respektive områden.

Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige har det oftast behandlats i någon av nämnderna.

Förvaltning

Under varje nämnd finns en kommunal förvaltning med kommunanställda som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat, och som bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson. Förvaltningscheferna leder verksamheten inom sina förvaltningar och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, i stället för i nämndsform, där kommunen är ensam ägare eller delägare. Exempel på sådana bolag är AB Trelleborgshem, Trelleborgs Hamn AB och Östersjöterminalen AB.

Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten – oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.