Kommunala bolag

Trelleborgs kommun har valt att organisera vissa delar av verksamheten i kommunala bolag. Kommunens helägda kommunala aktiebolag är organiserade i en bolagskoncern med Trelleborgs Rådhus AB som moderbolag. Trelleborgs Rådhus AB lyder direkt under kommunfullmäktige och bildades i syfte att stärka ägarstyrningen över kommunens bolag.

Dotterbolagen har i vissa fall även egna dotterbolag, som till exempel AB Trelleborgshem som är moderbolag åt Trelleborgshem Holdings AB, TH Bilplats AB och Trellevall AB. Trelleborgs Energi AB är också sedan 1 januari 2021 moderbolag åt Trelleborgs Elnät AB.

Förutom bolagens bolagsordningar har bolagen bland annat att följa fastställda ägardirektiv och styrdokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun.