Nämndernas reglementen

Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. De bestämmer vilka nämnder som skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer. Reglementets uppgift är dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna och dels att vara en arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Här kan du ta del av reglementen och andra dokument som styr arbetet i nämnderna i PDF-format.

Kommunledningsförvaltningen