Förskola, skola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

Du som vill driva förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet måste göra en ansökan hos kommunen om godkännande att få starta din verksamhet. Du ska också göra anmälan för att säkerställa att kraven i plan- och bygglagen samt miljöbalken är uppfyllda.

Kontakta gärna oss redan när du planerar för din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Här finns information om hur du gör för att ansöka om att starta en ny verksamhet och vad som gäller då verksamheten kommit igång. Bedriver du redan verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola (tidigare särskola) och vill starta fritidshem ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Från den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen för fristående förskolor och vissa fritidshem. Det innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn. De nya bestämmelserna innebär skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

Krav på verksamheten

Skollagen ställer krav på verksamheten. För att få tillstånd att starta krävs det att det i ansökan framgår att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven. Skolverket har i flera skrifter sammanfattat vilka krav som ställs på de olika skolformerna samt publicerat allmänna råd. Innan du ansöker om att starta verksamhet bör du studera skollagens bestämmelser.

Det ställs också särskilda krav på lokaler, utifrån bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken.

Ansökan om godkännande att starta verksamhet

 • När bildningsförvaltningen tagit emot ansökan utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav. Ett beslutsunderlag tas fram till bildningsnämnden, som beslutar om verksamheten ska godkännas.

  Ansök i god tid före den planerade verksamhetsstarten. Från att en komplett ansökan lämnats in är det bildningsförvaltningens målsättning att det ska ta max tre månader tills nämnden fattar beslut.

 • Trelleborgs kommun tar inte ut någon avgift för ansökan i nuläget.

 • En huvudman som har getts godkännande att i Trelleborgs kommun bedriva förskoleverksamhet ska från och med den 1 januari 2019 anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till bildningsnämnden i Trelleborgs kommun. En sådan anmälan ska göras senast en månad från det att förändringen genomförts.

  Bildningsnämnden kommer, efter att anmälan gjorts, att pröva om huvudmannen även efter förändringarna uppfyller skollagens krav. I prövningen ingår bland annat att bedöma om huvudmannen har tillräcklig insikt i gällande föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och om huvudmannens företrädare är lämpliga i övrigt.

  Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar vad avser den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

  Fullständigt ifylld anmälan ska tillsammans med bilagor lämnas till bildningsförvaltningen. Om skrivfälten inte är tillräckligt stora lämnas ytterligare information i bilagor.

  Blankett för anmälan om ändringar finns på kommunens självbetjäningssidor under rubriken Fristående verksamhet.

 • Om verksamheten har fått godkänt att starta så är hemkommunen (dvs. den kommun där inskrivet barn är folkbokfört) skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för:

  • omsorg och pedagogisk verksamhet
  • pedagogiskt material och utrustning
  • måltider
  • administration
  • mervärdesskatt
  • lokalkostnader

  Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn.

 • När en fristående förskola eller ett fritidshem startat, står verksamheten under kommunens tillsyn, både när det gäller verksamheten, lokalerna och livsmedelshantering.

  Tillsynen gällande verksamheten ska säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Via tillsyn får kommun och fristående huvudmän också möjlighet att samverka för att utveckla kvaliteten på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i kommunen.

Anmälan om lokal och livsmedelshantering

 • Du måste göra en anmälan innan du startar en ny verksamhet, eller när verksamheten ändras så att det är av betydelse för barnens hälsa eller miljön.

  Gör din anmälan i vår e-tjänst

  Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter du skickat in anmälan.

  Folkhälsomyndighetens information om att starta förskola och skola är bra att läsa innan du fyller i anmälan.

  Om du startar en förskola, skola eller fritidshem utan att först anmäla det till kommunen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

  Anmäl ändringar i din verksamhet

  Anmälningsplikten gäller även till exempel om en befintlig verksamhet ska börja använda nya lokaler antalet barn eller elever i befintliga lokaler ökar.

  Anmäl ändringar i vår e-tjänst.

 • Kommunen tar ut en fast avgift för att täcka kostnaden för bedömning din anmälan.

  När verksamheten har startat tar vi sedan ut en årlig avgift, för vår regelbundna tillsyn enligt miljöbalken. Hur stor den är beror på verksamhetens inriktning och omfattning.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Syftet med anmälan är att samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning ska kunna ta ställning till om verksamheten och lokalerna kan godkännas ur miljö- och hälsosynpunkt.

  Med anmälan får miljöavdelningen också möjlighet att ge dig råd, kräva förändringar eller vid behov förbjuda att verksamheten startar.

  Din anmälan ska innehålla ritningar på lokalernas utformning och tekniska beskrivningar, bland annat vilken typ av ventilation och vilka luftflöden som finns i lokalerna. Vi tittar bland annat på om du anpassat antalet personer i respektive lokaler efter ventilationssystemets kapacitet eller om utomhus- och inomhusytor är tillräckliga i förhållande till barn- eller elevantalet.

  Om det saknas något i anmälan för att vi ska kunna handlägga ditt ärende kan du behöva skicka in kompletteringar.

  Behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan för din verksamhet?

 • Egenkontroll innebär att du måste upprätta rutiner för kontroll av ventilation, städning av lokalen, fukt och mögel, buller, inomhusklimat med mera. Du är ansvarig för att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken.

  Du som driver förskola, skola eller fritidshem ska ha kunskap om vilka hälso- och miljörisker som kan finnas i verksamheten. Du är verksamhetsutövare och ansvarar för att barn och elever har en hälsosam miljö, både inomhus och utomhus.

  Egenkontrollen regleras i miljöbalken och är ett förebyggande arbete, där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

  Hos Folkhälsomyndigheten finns mer information om egenkontroll i förskolor och skolor.

 • Kommunen gör regelbunden tillsyn enligt miljöbalken på förskolor, skolor och fritidshem i Trelleborgs kommun.

  I tillsynen kontrollerar vi att inom- och utomhusmiljön är bra och att verksamheter har fungerande egenkontroll. Vi kan också titta på ventilation, buller, städning, hygienrutiner och underhåll av lokalerna.

  För att täcka kostnaden för tillsynsarbetet tar vi ut en årlig avgift.

 • Om din verksamhet ska hantera livsmedel måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet hos kommunen. Som ny verksamhet ska du skicka in anmälan om registrering senast 14 dagar innan verksamheten startar.

  På vår webbplats finns samlad information om vad som gäller för livsmedelshantering.

Bildningsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen