Livsmedel

Om du ska starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel i organiserad form måste du registrera din anläggning hos kommunen innan du startar. Ditt företag omfattas av livsmedelslagstiftningen och du är ansvarig för att maten är säker att äta och att livsmedlet är rätt märkt.

Ska du starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel måste du registrera din anläggning innan du startar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

 • Registrera din anläggning via vår e-tjänst.

  När vi tagit emot  och handlagt anmälan skickar vi beslut om registrering till dig. Verksamheten kan påbörjas tidigast två veckor efter din anmälan om registreringen kommit in om inte samhällsbyggnadsförvaltningen medger annat.

  Om du startar upp en livsmedelsverksamhet utan att den är registrerad hos kommunen, kan du bli skyldig att betala en sanktionsavgift.

 • Om du bedriver en animalieanläggning, till exempel mejeri, köttberedningsanläggning eller fiskanläggning, måste du ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Din verksamhet måste då förhandsgranskas och slutbesiktigas av Livsmedelsverket innan du får starta upp.

  Hos Livsmedelsverket finns mer information om animalieanläggningar.

 • Mobila anläggningar ska registreras på samma sätt som fasta anläggningar i den kommun där den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas.

  Ska du hantera och sälja livsmedel på marknader eller festivaler, krävs det i de allra flesta fall att livsmedelsanläggningen ska registreras. Ett beslut om registrering utfärdas av den kommun där du har din huvudsakliga verksamhet. Registrera din anläggning i god tid innan verksamheten ska påbörjas.

 • Kommunen tar ut en avgift för registrering av livsmedelsverksamhet som ska täcka kostnaden för prövningen av ditt ärende.

  När du registrerar din verksamhet ska du beskriva verksamhetens art och omfattning. Dina uppgifter ligger till grund för vilken årlig kontrollavgift du behöver betala.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Du måste informera samhällsbyggnadsnämnden om betydande ändringar i verksamheten, till exempel vid ombyggnad, ändrad inriktning eller om verksamheten upphör eller överlåts till någon annan.

  I samband med ägarbyte måste verksamheten registreras på nytt av den nya ägaren eller prövas för ett nytt godkännande av Livsmedelsverket.

  Anmäl ändringar i livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst.

  Avregistrera livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst.

 • Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har som uppgift att kontrollera att hanteringen av livsmedel sköts rätt och på ett hygieniskt sätt enligt livsmedelslagstiftningen.

  Din anläggning måste uppfylla alla krav på lokalen enligt lagstiftningen och det måste finnas ett fungerande system för egenkontroll.

  Du ska kunna visa att alla relevanta krav i hygienförordningarna uppfylls för bland annat lokalen, inredning, utrustning, och rutinerna för egenkontroll. Registreringen, eller godkännandet, är på så vis knutet till hela verksamheten.

 • Som företagare har du ett ansvar för god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag. Alla livsmedel ska ha rätt märkning, sammansättning och vara säkra att äta. En god och genomtänkt egenkontroll är ett bra verktyg för dig i det arbetet.

  För att egenkontrollen ska fungera bra måste ditt företag ta fram rutiner som beskriver hur ni arbetar med hanteringen av livsmedel, från inköp till försäljning och servering.

  Det finns inga krav på exakt hur detta ska se ut, men det finns nationella branschriktlinjer som du kan ta hjälp av när du ska strukturera kontrollen av just din verksamhet. Nationella branschriktlinjer finns bland annat för livsmedelsbutik, restaurang, servicehandel, vård, skola och omsorg, vendingbransch och kosttillskott. Det är frivilligt för dig som företagare att följa dessa riktlinjer.

  Livsmedelsverkets nationella branschriktlinjer.

  Anpassa egenkontrollen efter riskerna

  Det viktigaste med din egenkontroll är att den är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelsverksamhet. När du känner till riskerna kan du också ta fram bra rutiner för att driva och kontrollera din verksamhet på ett säkert sätt.

  Några hälsofaror som du kan behöva se upp med är mikrobiologiska, det vill säga bakterier, virus och svampmögel. Det kan även finnas allergena faror, det vill säga ämnen som framkallar allergiska reaktioner. Allergener finns i exempelvis nötter, vetemjöl och mejeriprodukter.

  Ta fram egna rutiner för kontroll

  Du måste minst ha rutiner för grundförutsättningar enligt Livsmedelsverket. I dina rutiner ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur ofta kontrollerna ska ske samt vad man ska göra om det är något i verksamheten som inte stämmer överens med verksamhetens rutiner.

  Om du vill ha hjälp att ta fram rutiner för din egen kontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till ett konsultföretag.

  Grundförutsättningar för rutiner enligt Livsmedelsverket.

  Livsmedelsverkets information om hur du kontrollerar din egen verksamhet.

 • I Sverige omfattas vi av EU-förordningar som kompletteras av svenska förordningar och en livsmedelslag som reglerar frågor om livsmedel. I Trelleborgs kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att kontrollera att lagar och regler följs. Vi gör besök i din verksamhet för att kontrollera redlighet och livsmedelssäkerhet.

  Med redlighet menar vi att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som företagare innebär det att märkning och presentation av livsmedlen ska följa reglerna och att informationen till kunderna ska vara korrekt.

  Med livsmedelssäkerhet menar vi bland annat att livsmedlen ska hanteras, tillagas och förvaras på ett säkert sätt i verksamheten, så att dina gäster inte blir sjuka av maten du serverar.

  Vad kontrollerar vi?

  Vi gör kontroller av din verksamhet med jämna intervall, oftast genom obokade besök. Hur ofta och hur många timmar kontrollen tar beror på vilken typ av verksamhet du driver och vilka risker som finns i din verksamhet.

  Ditt beslut om riskklassning och avgift avgör hur många timmars kontroll du får i snitt varje år. Den beslutade kontrolltiden inkluderar även annan handläggning och rapportskrivning som är kopplad till kontrollerna.

  Vår kontroll är riskbaserad. Det innebär att vi lägger fokus där vi bedömer att de största riskerna finns, därför kontrollerar vi olika saker hos olika verksamheter. Ibland arbetar vi även med olika riktade kontrollinsatser. Det innebär att kontrollerna även kan variera från en gång till en annan hos din verksamhet.

  Du kan förbereda dig genom att se till att ha bra rutiner i din verksamhet och att personalen har den kunskap som de behöver för arbetet de ska utföra.

 • Trelleborgs kommun delar ut smileypremiering till livsmedelsverksamheter som visar utmärkt resultat vid kontroll. Din medverkan är frivillig och de matställen som når upp till kraven erbjuds att få sätta upp en Smiley vid entrén.

  Smileypremiering

 • Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet såsom produktion, hantering, beredning eller försäljning av livsmedel,  med eller utan vinstsyfte.

  Även privatpersoner och föreningar kan räknas som livsmedelsföretag. Med företag avses en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Du som är verksamhetsutövare är skyldig att registrera din verksamhet hos kommunen.

 • Livsmedelsföretagaren är den fysiska och juridiska personen som ansvarar för att kraven i lagstiftningen uppfylls. Hygienförordningarna tydliggör företagarens ansvar för att livsmedlen är säkra. Det handlar alltså om att förebygga och förhindra risker i mathanteringen.

 • Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med alla de uppgifter som konsumenten behöver för att kunna göra ett medvetet och säkert val. Men även den som handlar mat över disk i butik ska på begäran få information om samtliga ingredienser i den mat de köper.

  Några exempel på regler för märkning

  Det ska vara enkelt för konsumenten att göra hälsosamma och medvetna val. EU har gemensamma regler för hur livsmedel ska märkas. Reglerna berör alla livsmedelsföretag som tillverkar och förpackar livsmedel som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

  Färdigförpackade livsmedel

  • Läsbarheten på texten ska vara tydlig. Lilla x ska vara minst 1,2 mm på förpackningar med yta större än 80 kvadratcentimeter.
  • I Sverige ska den obligatoriska informationen till slutkonsumenter eller storhushåll vara på svenska. Annat språk får användas om språket endast obetydligt skiljer sig från svenska.
  • Krav på obligatorisk näringsdeklaration på flertal varor.
  • Krav på ursprungsmärkning på kylt och fryst kött från svin, får, get och fjäderfä.
  • Information om ämnen som kan orsaka allergi eller intolerans ska anges tydligt.
  • Datum för infrysning.

  Oförpackade livsmedel

  • För mat som handlas över disk eller hämtmat på restaurang, café, pizzeria eller gatukök ska kunden på begäran få information om bland annat samtliga ingredienser.
  • För mat som serveras på restaurang, café, pizzeria, gatukök samt självtag måste verksamheten kunna informera kunden om maten innehåller några av de 14 allergenerna som listats av EU.
  • Verksamheterna måste tydligt ange hur kunden kan få informationen till exempel genom skylt eller anslag.

  Hos livsmedelsverket finns mer information om märkning av livsmedel

Information om livsmedel för dig som är konsument

Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenten kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Via länken nedan får du som konsument information om Smiley-premiering, märkning av livsmedel och hur du kan anmäla matförgiftning eller andra klagomål.

Om livsmedel för konsumenten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen