Avgifter för livsmedelskontroll

Här hittar du information om vilka avgifter en livsmedelsverksamhet berörs av eller kan beröras av. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ta ut registreringsavgift, årlig kontrollavgift, avgift för uppföljande kontroll, sanktionsavgift samt föreläggande med vite.

Trelleborgs kommuns taxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kontroller är baserad på livsmedels- och foderlagstiftningen och kan förändras varje år i samband med att index uppräknas.

Aktuella timavgifter

Avgift vid registrering av livsmedelsverksamhet

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en registreringsavgift som motsvarar två timmars administrativt arbete. Avgiften faktureras efter att du fått ditt beslut om registrering av livsmedelsanläggning.

Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretag i Trelleborgs kommun ska betala en årlig avgift baserad på den kontrolltid som verksamheten behöver. Avgiften är riskbaserad och ska täcka samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för kontrollen. Den årliga avgiften betalas från och med det året anläggningen registreras och ska betalas till och med det kalenderår som verksamheten upphör.

Med hjälp av en klassificeringsmodell utformad av Livsmedelsverket, placerar samhällsbyggnadsnämnden de olika livsmedelsanläggningarna i en av åtta olika riskklasser. Samhällsbyggnadsnämnden gör en bedömning av hur mycket tid som ska läggas ner på kontroll för var och en av de livsmedelsanläggningar som finns i kommunen. Kontrolltiden bestäms genom en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. (Summan av riskmodulens och informationsmodulens tid multipliceras med erfarenhetsmodulens tidsfaktor.)  Kontrolltiden avgör sedan hur stor den årliga kontrollavgiften blir för anläggningen.

Riskmodul

  1. Typ av verksamhet och livsmedel
    Tillagning av exempelvis maträtter från rå köttvara, grillning av kyckling och tillagning av pizza med köttfärs anses som hög risk. Beredning av smörgåsar och sallader är exempel på mellanrisk. Försäljning av kylda varor anses som låg risk. Bakning av matbröd anses som mycket låg risk.
  2. Produktionens storlek
    Exempelvis antal portioner för restauranger och/eller antal årsarbetskrafter för butiker.
  3. Känsliga konsumentgrupper
    Barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar eller personer med livsmedelsrelaterad allergi. Detta gäller framför allt för storhushåll på förskolor, äldreboenden och sjukhus samt om man tillagar specialmat till personer med livsmedelsrelaterad allergi.

Informationsmodul

En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av exempelvis den information/märkning som kopplas till respektive produkt. Därför beräknas hur mycket tid som behövs för att kontrollera detta.

Erfarenhetsmodul

Livsmedelsföretagaren har möjlighet att påverka kontrollavgifterna. Om företaget under längre tid visar sig ha bra rutiner och få avvikelser från lagstiftningen vid kontroll, kan antalet kontrolltimmar sänkas. Samhällsbyggnadsnämnden kan då bedöma att livsmedelsanläggningen behöver färre kontrolltimmar, vilket innebär en lägre årlig kontrollavgift. Företagare som inte uppfyller lagstiftningens krav kan istället få höjd kontrolltid, vilket innebär en högre årlig kontrollavgift.

Kontrolltid och årlig kontrollavgift

Med hjälp av klassificeringsmodellen samt inlämnat underlag från företaget utför samhällsbyggnadsnämnden en kontrolltidsberäkning.

Kontrolltiden som räknas fram är den årliga kontrolltiden för anläggningen.

Den årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med timtaxan.

Exempel:

Om timtaxan för ordinarie planerad kontroll hade varit 1 000 kronor och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att en verksamhet skulle ha fem timmars ordinarie kontrolltid per år, skulle den årliga avgiften bli 5 x 1 000 = 5 000 kronor.

Avgift för uppföljande livsmedelskontroll, utredning av klagomål, misstänkta matförgiftningar och allergiska reaktioner

Planerade kontrollbesök ingår i den årliga avgiften. Om brister upptäcks som kräver en ny kontroll kommer en avgift att tas ut för uppföljande kontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för den tid som har gått åt för att utföra kontroll, skriva kontrollrapport, restid, eventuella beslut.

Om det förekommer klagomål, misstänkt matförgiftning eller misstänkt allergisk reaktion som vid utredning anses befogade behöver verksamheten betala för kontrollen. Timavgiften är densamma som för ordinarie planerade kontroller. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för den tid som har gått åt för att handlägga anmälningar och utföra kontroll, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Om klagomålen på verksamheten visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Du får betala en sanktionsavgift om du påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den.

Om du inte registrerar din verksamhet

Du som verksamhetsutövare ska lämna information om de verksamheter som du ansvarar för så att de kan registreras. Du ska också se till att samhällsbyggnadsförvaltningen alltid har aktuell information och uppgifter om betydande ändringar i verksamheten.

Sanktionsavgiften

Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos samhällsbyggnadsförvaltningen, blir sanktionsavgiften baserad på en procent av årsomsättningen. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten. Avgiften kan som minst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal, statlig och landstingsverksamhet får ett fast belopp på sanktionsavgiften på 400 00 kronor.

Om du inte anmäler ägarbyte

Om din livsmedelsverksamhet ska få en ny fysisk eller juridisk person (nytt organisationsnummer) och startat din verksamhet innan du anmält det till samhällsbyggnadsförvaltningen får du betala en sanktionsavgift.

Du måste även underrätta samhällsbyggnadsförvaltningen om din verksamhet tidigare drivits som enskild firma men nu ska ombildas till aktiebolag, vilket innebär att en ny juridisk person tar över.

Sanktionsavgiften

Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan ny anmälan gjorts, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen. Avgiften kan bli som minst 2 500 kronor och som högst 40 000 kronor. Kommunal-, statlig- eller landstingsverksamhet får betala 40 000 kronor.

Föreläggande med vite

Föreläggande kan bli aktuellt när en verksamhet inte har fungerade rutiner och efter upprepade påpekanden från samhällsbyggnadsförvaltningen inte åtgärdat avvikelser. Då föreläggs verksamheten att åtgärda avvikelserna inom en viss tidsperiod. Ett beslut om föreläggande kan fattas med vite. Om det finns ett vitesföreläggande – och avvikelserna inte åtgärdas – ansöker samhällsbyggnadsförvaltningen om utdömande av vitesbeloppet och du kan då få betala sanktionsavgift.

Avgifter, livsmedelskontroll

Samhällsbyggnadsförvaltningen