Registrera din verksamhet

Om du ska starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel i organiserad form måste du registrera din anläggning hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun innan verksamheten startar. Ditt företag omfattas av livsmedelslagstiftningen och du är ansvarig för att maten är säker att äta och att livsmedlet är rätt märkt.

Registrera din anläggning via vår e-tjänst (självservice)

Vad räknas som livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet såsom produktion, hantering, beredning eller försäljning av livsmedel,  med eller utan vinstsyfte.

Även privatpersoner och föreningar kan räknas som livsmedelsföretag. Med företag avses en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Du som är verksamhetsutövare är skyldig att registrera din verksamhet hos kommunen.

Vem räknas som livsmedelsföretagare?

Livsmedelsföretagaren är den fysiska och juridiska personen som ansvarar för att kraven i lagstiftningen uppfylls. Hygienförordningarna tydliggör företagarens ansvar för att livsmedlen är säkra. Det handlar alltså om att förebygga och förhindra risker i mathanteringen.

Ta följande kontakter innan du lämnar in din anmälan

  • Vill hyresvärden ha den planerade verksamheten i lokalerna? Tänk på att verksamheten inte får orsaka olägenhet för omgivningen, till exempel genom matos, buller och liknande.

  • Behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan? Kontakta avdelningen för bygglov och geodata för besked. De ger även information om eventuellt krav på ventilation. Kontakta dem via kundtjänst på telefon 0410-73 30 00.

  • Vilka sophanteringsavtal krävs? Behöver anläggningen fettavskiljning av spillvatten? Vad krävs för servering/försäljning på trottoar och torg? Kontakta tekniska förvaltningens vatten- och avfallsavdelning för besked, via kundtjänst på telefon 0410-73 30 00.

  • Vad krävs för servering/försäljning av alkohol och/eller tobak? Kontakta tillståndsenheten för besked, via kundtjänst på telefon 0410-73 30 00.

  • Behöver du göra en miljöanmälan? Detta krävs för bland annat förskoleverksamhet, industriverksamhet, undervisningslokaler med mera. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning för besked/information, via kundtjänst på telefon 0410-73 30 00.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Du behöver skicka in en anmälan om registrering  av livsmedelsverksamhet till samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar en ny verksamhet, vid ägarbyte eller vid byte av bolagsform. Verksamheten kan påbörjas tidigast två veckor efter att din anmälan om registrering kommit in, om inte samhällsbyggnadsförvaltningen medger annat.

Livsmedelsverksamheter utan fast lokal ska också registreras

  • Mobila anläggningar ska registreras på samma sätt som fasta anläggningar i den kommun där den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas. Ska du hantera och sälja livsmedel på marknader eller festivaler, krävs det i de allra flesta fall att livsmedelsanläggningen ska registreras. Ett beslut om registrering utfärdas av den kommun där du har din huvudsakliga verksamhet. Registrera din anläggning i god tid innan verksamheten ska påbörjas.
  • Livsmedelverksamhet i privat bostad
  • E-handel, till exempel försäljning av livsmedel via en hemsida och på sociala medier
  • Dricksvattenanläggning

När behövs godkännande från Livsmedelsverket?

Om du bedriver en animalieanläggning, till exempel mejeri, köttberedningsanläggning eller fiskeanläggning, måste du ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Din verksamhet måste då förhandsgranskas och slutbesiktigas av Livsmedelsverket innan du får starta upp.
Hos Livsmedelsverket finns mer information om animalieanläggningar.

Vad kostar det?

Registreringsavgift och avgift för kontroller

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för registrering av livsmedelsverksamhet som ska täcka kostnaden för prövningen av ditt ärende.

När du registrerar din verksamhet ska du beskriva verksamhetens art och omfattning. Dina uppgifter ligger till grund för vilken årlig kontrollavgift du behöver betala.

Livsmedelskontroll, avgifter

Kan verksamheten starta innan den registreras?

Om du startat din verksamhet utan att vara registrerad hos samhällsbyggnadsförvaltningen kan du komma att få betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter

Vilka krav ställs på livsmedelsföretag?

Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har som uppgift att kontrollera att hanteringen av livsmedel sköts rätt och på ett hygieniskt sätt enligt livsmedelslagstiftningen.

Din anläggning måste uppfylla alla krav på lokalen enligt lagstiftningen och det måste finnas ett fungerande system för egen kontroll.

Du ska kunna visa att alla relevanta krav i hygienförordningarna uppfylls för bland annat lokalen, inredning, utrustning, och rutinerna för egen kontroll. Registreringen, eller godkännandet, är på så vis knutet till hela verksamheten.

När anmälan är inskickad

När en komplett anmälan inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen får du ett registreringsbeslut via post. En handläggare kommer därefter att ta kontakt med dig.

Första kontrollen av livsmedelsverksamheten

Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. Vid den första offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningen kommer förvaltningen att kontrollera om anläggningen uppfyller kraven enligt gällande livsmedelslagstiftning.

Förvaltningen kontrollerar då bland annat:

Rutiner för egen kontroll

Alla livsmedelsföretag är skyldiga att ha rutiner för egen kontroll i sina anläggningar. Det ska finnas rutiner för bland annat utbildning av personal, personalhygien, vatten (om verksamheten tar dricksvatten från egen brunn, krävs regelbundna analyser), skadedjur, rengöring, underhåll, avfallshantering, förpackningsmaterial, separering och hantering av livsmedel, märkning och presentation av livsmedel, mottagningskontroll, temperaturkontroller, korrigerande åtgärder, verifiering, spårbarhet, reklamationer/återkallande, internrevision med mera.

Allmänna hygienregler

Alla livsmedelsföretag är även skyldiga att se till att anläggningarna uppfyller krav enligt livsmedelsbestämmelserna gällande bland annat utformning av lokal, inredning och utrustning.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen