Livsmedelskontroll, avgifter

Här hittar du avgifter för registrering av livsmedelsverksamhet, årlig kontrollavgift, uppföljande kontroller och klagomål.

Registrering av livsmedelsverksamhet

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en registreringsavgift som motsvarar två timmar administrativt arbete, i år är avgiften 2 358 kronor. Avgiften faktureras efter att du fått ditt beslut om registrering av livsmedelsanläggning.

Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretag i Trelleborgs kommun ska betala en årlig avgift baserad på den kontrolltid som verksamheten behöver. Avgiften är riskbaserad och ska täcka samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för kontrollen. Den årliga avgiften betalas från och med det året anläggningen registreras, och ska betalas till och med det kalenderår som verksamheten upphör.

Den årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med timtaxan. Timtaxan för ordinarie planerad kontroll är 1 179 kronor. Det betyder att om Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att en verksamhet ska ha fem timmars ordinarie kontrolltid per år blir den årliga avgiften 5 x 1 179 = 5 895 kronor.

Avgift för uppföljande livsmedelskontroll och utredning av klagomål

Planerade kontrollbesök från samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i din årliga avgift. Om vi upptäcker brister som kräver uppföljning, eller om vi på grund av klagomål behöver göra extra kontroller i din verksamhet, kommer vi att ta ut en timavgift för uppföljande kontroll. Timavgiften är då densamma som för ordinarie planerade kontroller, det vill säga 1 179 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för den tid som har gått åt för att handlägga anmälningar och utföra kontroll, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen