Kontroll av livsmedelsföretag

Sverige omfattas av EU-förordningar som kompletteras av svenska förordningar, en livsmedelslag och olika föreskrifter som reglerar frågor om livsmedel. I Trelleborgs kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs. Kommunens livsmedelsinspektörer gör besök i din verksamhet för att kontrollera redlighet och livsmedelssäkerhet.

Med redlighet menas att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som företagare innebär det att märkning och presentation av livsmedlen ska följa reglerna och att informationen till kunderna ska vara korrekt.

Med livsmedelssäkerhet menas bland annat att livsmedlen ska hanteras, tillagas och förvaras på ett säkert sätt i verksamheten, så att dina gäster inte blir sjuka av maten du serverar.

Trelleborgs kommuns livsmedelsinspektörer gör kontroller regelbundet. Kontrollen är riskbaserad, det vill säga utförs tillräckligt ofta och med rätt fokus. Det innebär att olika typer av livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras olika ofta. Kontrollerna sker oftast genom oanmälda besök.

Kontrollen är riskbaserad. Det innebär att fokus läggs där livsmedelsinspektörerna bedömer att de största riskerna finns. Därför kontrolleras olika saker hos olika verksamheter. Ibland arbetar inspektörerna även med olika riktade kontrollinsatser. Det innebär att kontrollerna även kan variera från en gång till en annan hos din verksamhet.

Du kan förbereda dig genom att se till att ha bra rutiner i din verksamhet och att personalen har den kunskap som de behöver för arbetet de ska utföra.

Planerad kontroll

Planerade kontroller ingår i den årliga kontrollavgiften. Hur ofta vi kontrollerar din verksamhet beror på vilken risk- och erfarenhetssklass verksamheten är placerad inom.

Uppföljande kontroll

Om livsmedelsinspektörerna under en kontroll upptäcker att en livsmedelsverksamhet har avvikelser som måste åtgärdas kommer dessa åtgärder att behöva följas upp med en ny kontroll. Verksamheten betalar då timavgift för den uppföljande kontrollen. Den uppföljande kontrollen görs för att se till att avvikelserna åtgärdats.

Händelsestyrd kontroll

När samhällsbyggnadsförvaltningen tar emot klagomål, misstänkt matförgiftning eller en misstänkt allergireaktion, görs alltid en utredning i någon form. I många fall görs en kontroll på plats. Om klagomålet, den misstänkta matförgiftningen eller allergiska reaktionen anses vara befogad, kommer en timavgift tas ut för handläggningen av ärendet.

Efter livsmedelskontrollen

Efter en livsmedelskontroll sammanställer samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer resultatet från kontrollen. Om det förekommit några avvikelser gör inspektörerna en bedömning på vilket sätt avvikelserna ska följas upp. Uppföljningen kan till exempel vara en ny kontroll eller att du skickar in en åtgärdsplan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid mindre avvikelser görs uppföljningen vid nästa planerade kontrollbesök.

Samhällsbyggnadsförvaltningen