Tobak och liknande produkter

Du som vill sälja tobak måste enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i vardagligt tal tobakslagen, ansöka om tillstånd hos kommunen. Kravet på tillstånd gäller bara varor som innehåller tobak, för att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan.

Klicka på pilen vid respektive rubrik, för att se mer text. Har du problem med funktionen ber vi dig i första hand att byta webbläsare till Chrome.

 • Innan du får sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen och betala ansökningsavgiften. I din ansökan ska du bifoga ett program för egenkontroll och kvitto på att avgiften är betald.

  Ansökan om tillstånd att sälja tobak (e-tjänst)

  Betala in avgiften på bankgironummer: 992-5322

  I meddelanderutan skriver du: 6040, butikens namn och tobakstillstånd.

  Du kan inte få tillbaka betald avgift. Det gäller även om du tar tillbaka ansökan eller om din ansökan avslås.

 • Innan du får sälja e-cigaretter och påfyllnadsprodukter måste du skicka in anmälan och betala anmälningsavgiften. I din ansökan ska du bifoga ett program för egenkontroll och kvitto på att avgiften är betald.

  Anmälan om försäljning av e-cigaretter (e-tjänst)

  Betala in avgiften på bankgironummer: 992-5322

  I meddelanderutan skriver du: 6040, butikens namn och E-cig.

 • Kommunen tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för arbetet med din ansökan. Vi tar också ut en årlig tillsynsavgift.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Du som säljer tobak och liknande produkter är skyldig att själv kontrollera försäljningen, det kallas för egenkontroll. En del i egenkontrollen är att du måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens regler.

  Egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen i samband med att du gör din anmälan. Spara en kopia i butiken som du kan visa vid kontroll av polis eller kommunens tillsynspersonal.

 • För att få tillstånd att sälja tobak måste du vara personligt och ekonomiskt lämplig. När du lämnat in din ansökan utreder vi din bakgrund och kan ta kreditupplysning på ditt bolag. Enligt tobakslagen krävs bland annat att både ditt bolag och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Vi tittar också på hur ni skött er tobaksförsäljning tidigare.

  Om någon av de personer som har betydande inflytande i företaget är folkbokförd eller bosatt i annat land än Sverige måste du bifoga handlingar som visar personens lämplighet till ansökan. Det kan till exempel vara utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också framgå hur personen har försörjt sig under de senaste åren, till exempel genom deklaration, lönespecifikation eller liknande.

 • Vi kontrollerar dina uppgifter mot Skatteverket och hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

  Du får alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på din ansökan, till exempel om uppgifter från Skatteverket visar att du inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

  När vi tagit del av dina synpunkter tar vi beslut.

  Om utredningen visar att du uppfyller kraven får du ett beslut om tillstånd.  Ett negativt beslut tas av Samhällsbyggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden.

 • Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga genom att skriva till Trelleborgs kommun. Kommunen har möjlighet att yttra sig och ändra beslutet. Om beslutet kvarstår, så skickar vi ditt överklagande med samtliga handlingar till Förvaltningsrätten i Malmö som tar det slutgiltiga beslutet.

  I ditt överklagande skriver du:

  • namn, adress och kontaktuppgifter
  • vilket beslut du överklagar, uppge diarienummer
  • varför du tycker att beslutet är felaktigt.

  Om du har handlingar som stöder din uppfattning bör du bifoga dem.

  Skicka din överklagan till:

  Trelleborgs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Rådhuset
  231 83 Trelleborg

 • Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige, vilket bland annat innebär att du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. De viktigaste kraven är att du inte får sälja tobaksvaror till personer som är under 18 år eller till någon som du misstänker tänker lämna varorna till någon som inte har fyllt 18 år.

  Den som äger butiken ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken och för att personalen känner till vilka regler som gäller. Ägaren ansvarar också för att det finns rutiner för ålderskontroll och att rutinerna följs..

  Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om man säljer tobak till en person som inte fyllt 18 år.

  Om du inte följer tobakslagen (Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter) kan vi utfärda sanktioner, du kan till exempel få en varning eller få ditt försäljningstillstånd återkallat.

 • Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av e-vätskor och e-cigaretter. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin kräver efter denna tidpunkt ett särskilt tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Det betyder att du som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet.

  Länsstyrelsen

 • Från och med den 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Du som vill bedriva försäljning av dessa produkter till konsumenter ska bland annat tänka på det här:

  • Försäljningen ska anmälas till kommunen. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror.
  • Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
  • Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser
  • Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn.
  • Kommunen får göra kontrollköp.
  • Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen.

  Den nya lagen reglerar inte e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. För dem gäller i stället Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

 • Kommunen gör årliga tillsynsbesök. Tillsynsarbetet är till stor del av rådgivande och förebyggande karaktär där vi gärna har en dialog med dig.

  Polisen är tillsynsmyndighet när det gäller bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kontrollerar hur tobakslagen efterföljs. Polisen behöver inte misstänka brott för att göra tillsynsbesök.

  Polisen, Folkhälsomyndigheten och kommunen ska kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk hälsovarningstext, identitetsmärkning och säkerhetsmärkning.

  Flera kommuner kan samverka kring tillsynen, vilket betyder att personal från en annan kommun kan göra tillsynsbesök hos dig som näringsidkare.

  Kommunen tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för arbetet med tillsynen.

  På vår webbplats har vi samlat aktuell information om tillsynsavgifter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen