Positivt resultat i kommunens delårsrapport

Publicerad:

Trelleborgs kommunkoncern har en fortsatt mycket stark ekonomi och bra måluppfyllelse. Det visar delårsrapporten som sammanfattar resultatet under årets första åtta månader. Goda förutsättningar för att genomföra planerade förändringar och förbättringar, konstaterar kommunstyrelsens ordförande.

Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för perioden om 328,4 miljoner kronor, att jämföra med 894,3 miljoner kronor för samma period föregående år. Resultatet 2020 innehöll några stora engångsintäkter.

Prognosen för kommunen exklusive bolagen pekar mot ett resultat om 175,3 mkr, mot budgeterat resultat på 75 miljoner kronor. Samtliga nämnder är i balans och kommunen uppvisar därmed att kravet på god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas. Ett resultat som är 100 miljoner bättre än budgeterat motsvarar 1 krona i kommunens skattesats som för närvarande är 20,60.

– Trelleborgs kommun går från klarhet till klarhet. Målet är att Trelleborg ska bli en av Skånes och Sveriges mest attraktiva kommuner att både bo och verka i. Vi ska ge invånarna bästa möjliga service till bästa möjliga pris. Det är vi nu i topp på att leverera i Sverige. Vi kommer att fortsätta att ha vårt fokus på skola, vård och omsorg, säger Mikael Rubin, ordförande i kommunstyrelsen.

Satsningar inför framtiden

Samtidigt pågår stora framtidssatsningar, både inom stadsutveckling och miljö.

– En stark ekonomi ger oss möjlighet att genomföra de förändringar och förbättringar som vi vill. Framtidssatsningarna, till exempel på vätgas, fortsätter i planerad takt, fortsätter Mikael Rubin.

Utöver ett positivt resultat rent ekonomiskt visar delårsrapporten även positiva siffror vad gäller måluppfyllelse och befolkningsökning.

Befolkningsmängden i Trelleborgs kommun har, under första halvåret av 2021, ökat med 252 invånare. Antalet invånare var därmed 46 129 i juni 2021, vilket också är en ökning i jämförelse med prognosen för 2021. Analysen visar att Trelleborg är en attraktiv kommun att investera i, vilket bidrar till fortsatt högt bostadsbyggande de kommande åren.

Uppgång i frisknärvaro

Av det sammantagna antalet aktiviteter i kommunen som ska bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål är majoriteten pågående enligt plan, följt av aktiviteter som är pågående med avvikelse. Att vissa åtgärder avviker förklaras i huvudsak med pandemins negativa effekter.

När det gäller personalrelaterat arbete har flera pågående projekt och satsningar kunnat fortsätta, trots pandemin. Statistiken visar på en uppgång i frisknärvaro hittills under 2021 i förhållande till 2020 (från 91,6 procent 2020 till hittills 92,7procent 2021). Uppföljning och analys av orsaker som ligger bakom sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat område för kommunstyrelsen för att vidhålla den positiva trenden med frisknärvaro.