Parkeringsavgifter införs i Trelleborg från 1 januari

Publicerad:

Centrala Trelleborg får avgiftsbelagd parkering från 1 januari. Trafikregleringen görs för att minska trafiken, skapa större tillgänglighet och underlätta för besökare att hitta parkering i stadskärnan.

Centrala Trelleborg delas in i en röd och en blå avgiftszon. Parkeringsavgiften kommer att vara något högre i röd zon, medan avgiften blir något lägre i den blå zonen i stadskärnans ytterkant.

Efter beslut i kommunfullmäktige under måndagskvällen skapas två avgiftszoner i centrum med parkeringstaxor på 7 respektive 12 kronor i timmen under dagtid. Betalparkering kommer att gälla på all kommunal platsmark och kvartersmark i centrum.

Skapar tillgänglighet

– Parkeringsavgifterna är ett sätt att ge kommunen möjlighet att påverka parkeringsbeteenden och på så sätt verka för en mera tillgänglig stadskärna, säger kommunens stadsmiljöchef Kristoffer Tonning. Med större rotation bland fordonen och färre som långtidsparkerar skapas fler lediga parkeringsplatser vilket är bra både för cityhandeln och för besökare till centrum.

I takt med att Trelleborg växer och utvecklas har med tiden allt fler parkeringsytor försvunnit. Som en följd av detta har beläggning och tryck på stadens befintliga parkeringsytor ökat, och möjligheten att hitta en parkeringsplats för den som besöker centrum minskat. Inte minst har tillgängligheten för de personer som har svårt att ta sig till centrum utan bil försämrats.

Uppmuntrar till hållbara resval

– Trafikreglering med hjälp av betalparkering spelar en viktig roll för att vi ska få en fungerande stad för alla. Parkeringsavgifterna kan alltså påverka och uppmuntra till hållbara resval när vi vill besöka centrala Trelleborg, säger Kristoffer Tonning. Införandet av p-avgifter ligger i linje både med kommunens parkeringsstrategi och med den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2035.

Införandet startar efter årsskiftet så snart upphandling av betallösningar och skyltning av parkeringsytorna gjorts, och följs av justeringar i de lokala trafikföreskrifterna.

Stortorget och rådhusparkeringen först ut

Rådhusets parkering och parkeringen på Stortorget prioriteras och avgiftsbeläggs i början av januari. Därefter införs betalparkering på övriga kommunala parkeringsytor. Kommunen kommer även fortsatt att stå för drift, underhåll samt p-övervakning.

Boendeparkering kommer att vara möjlig inom den yttre, blå avgiftszonen. I den röda zonen i det mest centrala området prioriteras avgiftsbelagd besöksparkering.

Betalning via mobilapp

– Boende i blå zon kan ansöka om särskilda boendeparkeringstillstånd, men eftersom p-avgiften i båda zonerna bara gäller klockan 9-18 på vardagar och 9-15 på lördagar finns goda möjligheter för boende att parkera avgiftsfritt under de tider då handel och andra näringar håller stängt.

Betalning av avgifterna kommer att ske via mobilapplikation, sms eller talsvar i båda zonerna. Kort- eller myntbetalning kommer inte att vara möjlig. Utanför den yttre, blå zonen kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att parkera avgiftsfritt.

Zoner och taxor kan ses över

Frågan om avgiftsbelagd parkering har utretts under lång tid. Bland annat framhålls i Trelleborgs kommuns parkeringsstrategi från 2017 att parkeringsavgifter ska införas i tätortens centrala delar. I underlaget som ligger till grund för beslutet om införande ingår också utredningar som konsultföretagen Sweco och Tyréns genomfört på uppdrag av kommunen.

Då införandet av parkeringsavgifter sannolikt kommer att medföra ändrade parkeringsmönster kommer såväl zonindelningen som taxenivåerna att ses över kontinuerligt och eventuellt revideras vid behov.

Parkeringsavgifterna införs succesivt under 2024, med start på Stortorget och rådhusparkeringen. Syftet är att undvika trängsel och förbättra tillgängligheten i centrala Trelleborg för kommuninvånare, besökare och boende.

Fotograf: Mathilda Zackrisson

Zonindelningen

Den yttre, blå zonen ramar in ett område från hamnen via Östersjögatan, Västra Vallgatan, Svenstorpsgatan, Bryggaregatan, Allén, Gasverksgatan/Spårvägen, Hesekillegatan, Wemmenhögsgatan, Johan Kocksgatan, Henry Dunkers gata, Brogatan och ner till Östra Infarten och området kring centralstationen.

Den inre, röda zonen markerar de mest centrala delarna av Trelleborg och avgränsas av Strandgatan, Bryggaregatan, Västergatan, Algatan, Valldammsgatan, Söderslättsgymnasiets parkering, Stortorget och badhuskvarteret, för att därefter följa Hyredammsgatan ner till Östergatan, Johan Kocksgatan och centralstationen.

I blå zon blir parkeringsavgiften 7 kronor per timme. I röd zon blir avgiften 12 kronor per timme. Parkeringsavgift för båda zonerna gäller klockan 9-18 under vardagar och klockan 9-15 under lördagar. Söndagar och helgdagar blir avgiftsfria.