Översvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämningar i en eller annan form. Anledningen kan vara stora nederbördsmängder, snösmältning, stopp i ledningarna eller trasiga vattenledningar. Hus med källare och hus som ligger lågt är mest utsatta för översvämningsproblem.

Som fastighetsägare kan man inte skydda sig mot allt, men olika åtgärder kan minimera riskerna för vattenskador.

 • Förvara inte värdefulla eller känsliga saker i utrymmen som kan vattenfyllas.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Se till att brunnar i källare är avstängningsbara. För att göra nytta när det behövs ska de normalt vara stängda.
 • Kontrollera regelbundet ledningar och tätskikt i huset.
 • Rensa brunnar på ledningar regelbundet. Speciellt brunnar med sandfång måste rensas varje år.
 • Kontrollera dräneringsledningarna. Dräneringsledningar runt hus har en begränsad livslängd och fungerar därefter inte lika bra.
 • Använd inte avloppsledningarna för annat än de är avsedda för.

Om olyckan är framme

Börjar vatten komma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen.

Rädda det som räddas kan. Och kom ihåg att alltid stänga av strömmen först!

 • Försök täta golvbrunnar för att hindra vatten att komma upp. Sandsäckar kan vara bra att lägga över golvbrunnarna.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen så fort som möjligt till Trelleborg Kretslopp och vatten. (Självbetjäningssida)
 • Eventuella ersättningskrav på Trelleborg Kretslopp och vatten måste meddelas skriftligen.

Kontakta ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering.

Dokumentera själv skador, gärna med foto, hur vattnet kom in med mera.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

 • Hur kom vattnet in?
 • Vilka åtgärder vidtog du?
 • Hur högt stod vattnet i källaren/lokalen?

Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning:

 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem.
 2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.
 3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter och så vidare.
 4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer.

Mer information om de olika typerna av översvämning och vad man kan göra åt dem hittar du i våra broschyrer Ta hand om ditt ledningsnät och Att drabbas av översvämning.

Tekniska serviceförvaltningen