Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten. Det består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, och vatten från industrier.

Avloppsvattnets innehåll

Spillvatten innehåller framför allt väldigt mycket näringsämnen och bakterier som kommer från fekalier. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar.

Dagvatten innehåller också mycket näringsämnen, men kan också innehålla saker som tungmetaller, olja och bekämpningsmedel. Bland annat bidrar jordbruket med både näringsämnen och bekämpningsmedel. Vad gäller tungmetaller och olja kommer det främst från vägar och parkeringar.

Rening av avloppsvattnet

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen går det igenom flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening. Reningsstegen beskrivs närmare på sidan om kommunalt avlopp.

Kommunalt avlopp

Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det kommunala nätet. Kontakta Trelleborg Kretslopp och vatten om du vill göra en ansökan. Aktuella kostnader kan du hitta under Avgifter, VA. Om din bostad ligger utanför verksamhetsområdet är det tekniska nämnden som utreder möjligheten för bostaden att kopplas på det kommunala nätet.

Enskilt avlopp

Om kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera ett enskilt avlopp eller, ett gemensamt avlopp, tillsammans med dina grannar. Observera att alla enskilda avloppsanläggningar klassas som miljöfarlig verksamhet och måste anmälas till och godkännas av samhällsbyggnadsnämnden i kommunen! Mer information finns under sidorna för enskilda avlopp.

Trelleborg Kretslopp och vatten

Telefonnummer
0410-73 30 00

För akut felanmälan utanför kontorstid ring: 040 – 676 90 50.

Tekniska serviceförvaltningen