Vatten och avlopp, avgifter

Trelleborgs kommuns vatten- och avloppsverksamhet är en taxefinansierad, icke vinstdrivande, verksamhet. Detta innebär att kostnaderna ska täckas av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt antagen VA-taxa.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som ska täcka kostnaden för anslutning av nya abonnenter och utbyggnad av ledningsnätet. Vid större förändringar på en fastighet kan även en anläggningsavgift tillkomma i ett senare skede.

Anläggningsavgifterna indexeras årligen. Indexeringen baseras på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal 106,1, basmånad juli 2014). De indexuppräknade anläggningsavgifterna hittar du i dokumentet ”VA-taxa – Prisbilaga anläggningsavgifter” för aktuellt år.

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgifterna motsvarar de kostnader Trelleborg Kretslopp och vatten har för att producera och distribuera dricksvatten samt leda bort och omhänderta spillvatten och dagvatten.

Brukningsavgiften är uppdelad i följande parametrar:

  • Fast avgift per år
  • En avgift per m3 levererat vatten och/eller omhändertaget spillvatten
  • En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet eller jämställd fastighet
  • En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

VA-taxa från 1 januari 2024

Tekniska serviceförvaltningen