Du som inte har kommunalt avlopp, har istället en liten avloppsanläggning till fastigheten där du bor. I Trelleborgs kommun finns ungefär 1 400 hushåll med små avloppsanläggningar.

Slamavskiljare grävs ner.

Varför ska du rena ditt avloppsvatten?

Avloppsvatten innehåller bland annat näringsämnen, organiskt material och smittämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav. I förlängningen innebär det till exempel problem med algblomning och syrebrist på havsbottnar.

Även vårt dricksvatten kan förstöras om det förorenas av avloppsvatten. Höga halter av
nitrat i dricksvatten är skadligt, speciellt för små barn. Smittämnen kan också förorena grund-, dricks- och badvatten.

Du som fastighetsägare har ansvaret

Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet. Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är den lagstiftning som ställer krav på att avloppsvatten ska renas och tas omhand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller för miljön inte uppkommer.

Enligt miljölagstiftningen ska du som fastighetsägare ha kunskap om din avloppsanläggning och se till att den är tillräckligt bra. Din avloppsanläggning ska

  • finnas på lämplig plats
  • ha tillräckligt hög reningsgrad
  • inte förorena vattentäkter
  • skötas och underhållas på rätt sätt

Detta gäller både när du söker tillstånd för att anlägga en avloppsanordning och vid löpande drift av din befintliga avloppsanläggning.

Sköt om din avloppsanläggning

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om den sköts på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall leda till:

  • svåra miljöstörningar (till exempel att egen och andras vattentäkter förorenas)
  • att avloppsanläggningen havererar

Dålig skötsel av avloppsanläggningen kan också vara ett miljöbrott. Här följer några enkla råd för att få en väl fungerande anläggning.

För alla avloppsanläggningar

Dagvatten och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Detsamma gäller backspolning av anläggningar för rening av dricksvatten och poolvatten.

Satsa på vattenbesparande utrustning. Det finns flera typer av toaletter som knappt använder något vatten.

Använd disk- och tvättmedel utan fosfater.

Häll inte syror, lösningsmedel, bakteriedödande hushållskemikalier eller läkemedel i
avloppet. Läkemedel ska lämnas på apoteket.

Glöm inte att det finns tvål, diskmedel med mera som innehåller bakteriedödande medel. Det och kemikalier kan slå ut den naturliga mikrobiologiska reningen i avloppsanläggningen och ge negativa effekter på miljön.

Ansök om enskilt avlopp (Blankett)

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen