Kommunalt avlopp

I Trelleborgs kommun finns det fem avloppsreningsanläggningar som är belägna i Trelleborg, Smygehamn, Västra Alstad, Sjörup och Grönalund. Reningsverken i Grönalund och Västra Alstad planeras att läggas ner inom de närmsta åren och ersättas av pumpstationer som pumpar avloppsvattnet till Smygehamns reningsverk.

De fem avloppsreningsverken renar totalt cirka 5 miljoner kubikmeter (5 000 000 000 liter) vatten årligen. Det obehandlade avloppsvattnet innehåller bland annat stora mängder näringsämnen som fosfor och kväve. Dessa kommer främst från urin och avföring, men även från rengöringsmedel och tvättmedel. Tyvärr innehåller avloppsvattnet även tungmetaller och organiska föroreningar. Dessa kommer från industrier och privatpersoner och går inte att rena bort utan hamnar antingen i rötslammet, som är restprodukten från avloppsreningsprocessen, eller så följer de med det renade avloppsvattnet ut i Östersjön som är mottagare för det utgående avloppsvattnet.

Vattnets väg genom avloppsverket i Trelleborg

Avloppsvattnet går igenom tre huvudsteg i reningsprocessen: mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Mekanisk rening

Det första steget i avloppsreningsprocessen är den mekaniska reningen. Här får vattnet passera genom ett galler och ett sandfång. Där avskiljs större partiklar och föremål som trasor, bindor m.m. Det som rensats bort avvattnas och tvättas och går sedan till förbränning.

Biologisk rening – Biosteg I

När avloppsvattnet har genomgått den mekaniska reningen ska det vara fritt från fasta föroreningar. Kvar i avloppsvattnet finns det lösta organiska materialet, som avskiljs i det biologiska steget. Detta steg är en naturlig process där mikroorganismer, främst bakterier, utnyttjas. Genom att tillsätta syre i slammet så gynnar man bakteriernas fosforupptag.

Kemisk rening

I det kemiska steget avskiljs framförallt fosforn ur avloppsvattnet. Detta sker genom en tillsats av fällningskemikalier som fäller ut den lösta fosforn. I Trelleborg används järnsulfat i denna process. Fosforn reagerar med järnsulfaten och sedimenterar till botten på bassängen där slammet avskiljs. Anledningen till att fosforn reduceras är att denna annars fungerar som ett gödningsmedel i naturen och släpper man ut för mycket fosfor övergöds recipienterna vilket kan leda till bottendöd.

Kväverening – Biosteg II

I kvävereningen reduceras avloppsvattnets kväveinnehåll genom att man utnyttjar mikroorganismer för att överföra kvävet till kvävgas, som avgår till atmosfären. För att förbättra mikroorganismernas levnadsförhållande tillsätts en kolkälla i form av alkohol. När vattnet har passerat genom alla dessa steg leds det renade vattnet ut i Östersjön genom långa utloppstuber.

Rötslam

Genom reningsprocessen kommer en biprodukt kallad rötslam. Rötslammet innehåller stora mängder näringsämnen (fosfor och kväve) och kan därför användas bland annat som gödning på produktiv mark eller jordförbättringsmedel.

Anslut din fastighet till det kommunala VA-nätet (Självbetjäningssidor)

Tekniska serviceförvaltningen