I Trelleborgs kommun finns tre kommunala avloppsreningsverk som är belägna i Trelleborg, Smygehamn och Sjörup. Tillsammans renar de cirka fem miljoner kubikmeter (5 000 000 000 liter) avloppsvatten varje år.

Avloppsreningsverken är primärt byggda för att rena vattnet från partiklar, organiskt material och näringsämnen som kommer från hushåll. Många verksamheter och industrier är också anslutna till kommunalt avlopp och för dessa finns särskilda kvalitetskrav.

Tyvärr tillförs saker som inte ska förekomma i avloppet via både privatpersoner och verksamheter. Exempel på sådana oönskade ämnen är fasta föremål, fett, metaller, organiska föroreningar och läkemedel. Vissa ämnen går inte att rena bort och dessa avskiljs antingen som rens, till avloppsslam eller följer med det renade avloppsvattnet ut i havet.

Föremål och fett som spolas ner skapar driftstörningar, både i reningsverken och på ledningsnätet. Därför är det viktigt att tänka på hur avloppet används. I toaletten ska du endast spola ner toalettpapper och sådant som kommer inifrån kroppen.

Reningsprocess

Avloppsvattnet går igenom tre huvudsteg i reningsprocessen: mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det renade vattnet från Trelleborg och Smygehamn leds ut i Östersjön genom långa utloppstuber. Det mindre verket i Sjörup har Ståstorpsån som recipient.
Mekanisk rening innebär att vattnet passerar genom rensgaller och sandfång. Där avskiljs större partiklar och föremål som trasor, bindor med mera. Rens från gallret avvattnas, tvättas och går sedan till förbränning.

Biologisk rening är en naturlig process där bakterier och andra mikroorganismer nyttjas genom att de filtrerar och renar avloppsvattnet. Bakterierna omvandlar bland annat kväve till kvävgas. Syre och kol tillsätts i bassängerna för att gynna deras tillväxt.

Kemisk rening innebär att det tillsätts en fällningskemikalie som fäller ut löst fosfor som finns i vattnet. Det gör att fosforn sedimenterar och kan avskiljas till slammet.

Avloppsslam bildas som en biprodukt vid reningsprocesserna. Slammet förtjockas och avvattnas. Vid verket i Trelleborg genomgår det även rötning. Under förutsättning att slammet klarar gällande kvalitetskrav, kan det användas som gödning på produktiv mark eller i jordtillverkning.

Anslut din fastighet till det kommunala VA-nätet (Självbetjäningssidor)

Tekniska serviceförvaltningen