Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De konkurrerar ut inhemska arter, försämrar ekosystemens funktion och kostar årligen enorma summor i bekämpningsåtgärder, minskad produktion och förstörd egendom.

Parkslide (Reynoutria japonica) är en av de invasiva växter som förekommer i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Om en växt blir invasiv eller inte beror mycket på var i landet den växer. Det är framför allt två aspekter som påverkar hur framgångsrik en växt blir: Klimat och jordmån.

Kommunen har en viktig uppgift i att underlätta för invånarna att göra rätt genom att informera om hur invasivt växt- och jordavfall från trädgårdar och hushåll ska hanteras för att förebygga dumpning.

Vad säger lagen?

Naturvårdsverket och Hav- och vattenmyndigheten ansvarar för att kontrollera arbetet med invasiva arter och för eventuella åtgärder. En EU-gemensam lista över ett antal invasiva arter har sammanställts, med vissa åtaganden som medlemsländerna har beträffande dessa arter. På listan finns just nu 66 arter.

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut eller hållas levande.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna (de hanteras av länsstyrelsen). Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter.

Nedan hittar du ett urval av arter som finns med på EU:s lista och som också bedöms vara etablerade i Sverige och eventuellt går att finna i Trelleborg:

 • Gudaträd
 • Gul skunkkalla
 • Gulbukig vattensköldpadda
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Sidenört
 • Signalkräfta
 • Smal vattenpest

Några främmande arter som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige omfattas ännu inte av några regler eller lagstadgade skyldigheter, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen.

Arterna kan eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud:

 • Parkslide
 • Blomsterlupin
 • Mink
 • Silverruda
 • Sjögull
 • Spansk skogssnigel
 • Svarthuvad snigel
 • Svartmunnad smörbult
 • Sydfyrling/Vattenkrassula
 • Vattenpest
 • Vresros

Hur ska invasiva arter hanteras?

De olika arterna ska hanteras på olika sätt. Kontakta sakkunnig och ta noggrant reda på vilken metod som rekommenderas för respektive art och planera din insats så att situationen inte förvärras.

Avfall med invasiva arter ska slängas förpackat i plastpåsar i restavfallet, eller förpackat i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

Exempel på invasiva arter i Trelleborg

Vresros (Rosa rugosa).

Fotograf: Costoa/SLU Artdatabanken

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum).

Fotograf: Joszef Szaloki/SLU Artdatabanken

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera).

Fotograf: Dietmar Rabich/SLU Artdatabanken

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus).

Fotograf: Shhewitt/SLU Artdatabanken

Gudaträd (Ailanthus altissima).

Fotograf: Karduelis/SLU Artdatabanken

Tekniska serviceförvaltningen