Naturområden, naturreservat

Naturreservaten i Trelleborgs kommun är Dalköpinge ängar, Beddinge strandhed och Fårabackarna vid kusten och Maglarps sandtag som är en bevarad del av ett gammalt sandtag.

Maglarps sandtag

Maglarps sandtag har varit föremål för täktverksamhet under lång tid, åtminstone sedan 1920-talet. Mikroklimatet, sanden, örterna, salixen och solinstrålningen på omgivande vallar, speciellt de riktade åt söder, skapar specifika och mycket goda förutsättningar för att till exempel solitära bin, andra steklar och skalbaggar ska trivas i området.

Flera sandlevande örter och insekter är beroende av att vegetationstäcket ”störs” så att sandblottor uppstår för att inte de bredbladiga och kvävegynnade gräsen ska ta över. I mitten av täkten har det etablerats en busk- och trädvegetation, av framför allt salix, som ger ett gott skydd för fågel och vilt. Sandtaget innehåller en av Skånes största kolonier av backsvalor.

Kolonin är över 50 år gammal. Under vissa år på 60-talet observerades uppemot 1 200 bohål i rasbranterna. Den lilla dammen, i det sydöstra hörnet av täkten, hyser i litet antal mindre vattensalamander, vanlig padda och åkergroda.

De årligen i rasbranterna häckande backsvalorna och deras miljö ska säkras, skyddas och förbättras i naturreservatet. I samband med inventeringar i sandgropen har mycket sällsynta arter av solitära bin och andra insekter påträffats. Bland annat har man funnit nordvästra Europas enda kända population av flodsandbi i Maglarps sandtag. Speciella föreskrifter som gynnar bina ingår också i naturreservatet

Medel från Lokala naturvårdssatsningen NIP/LONA för att ombilda Maglarps sandtag till naturreservat beviljades 2005 av länsstyrelsen. Reservatet bildades av Trelleborgs kommun 2010.

Storlek: 8 ha

Bildat: 2010

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Fårabackarna

Fårabackarna är sedan 2008 ett naturreservat, bildat av Trelleborgs kommun. Fårabackarna är en liten rest av forna tiders utmarkslandskap, den mark som fanns utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna i det gamla bondesamhället. Området ligger utmed Östersjöns strand.

Området utnyttjas för friluftsliv samt fårbete i de norra delarna. På heden finns betydande naturvärden, både djur och växter. Dessutom är den öppna heden av betydelse för landskapsbilden. Omgivande landskap är mycket flackt och omges av fritidsbebyggelse och villor. Berggrunden vid Fårabackarna består i sin övre del av kalksten (så kallad Danienkalksten). Den har en varierande hårdhet med hög flinthalt. Den täcks av sandlager med ett tunt vegetationstäcke överst. Sanden har bildat fossila dyner som utbreder sig på de breda strandvallarna. Flygsanden har på vissa ställen bildat oregelbundna dyner med en mäktighet på flera meter.

Strandheden vid Fårabackarna hyser en intressant flora. Vissa arter som påträffas i området ingår i sandstäppens vegetation som mer renodlat påträffas längs med stränderna i Österlen. Till sandstäppens vegetation hör den fridlysta fältsippan med fina, gråvioletta klockformade blommor. En annan växt som berikar prakten över heden är den väldoftande mandelblomman.

Naturtypen karakteriseras som öppen hagmark. Den dominerade vegetationen är en örtrik ljunghed i söder och en knylhavreäng samt en stagg- och borsttåtelhed i den norra delen. Växtarter som vårtåtel, knägräs, backnejlika och backtimjan påträffas i området. Mandelblomma, fältmalört och gulmåra är andra växtarter som tillhör den torra strandhedsfloran. På de fuktigare partierna påträffas borsttåg och stenmåra. Ljungögontröst och höstlåsbräken är hotade arter som sällsynt växer i området. Vid inventering 1997 hittades 173 växtarter och vid inventering 2006 hittades 109 arter.

Storlek: 4,7 ha land samt 6,9 ha vatten

Bildat: 2008

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Beddinge strandhed

Området avsattes 1996 som naturvårdsområde med syftet är att återskapa och bevara en rest av den gamla strandheden med en så naturligt betingad vegetation som möjligt, samtidigt som området ska kunna utnyttjas som strövområde och för bad och friluftsliv. I samband med miljöbalkens tillkomst 1999 blev området naturreservat.

Den vanligaste vegetationstypen är sandgräshed av borsttåteltyp. Partier med öppen rished av örtrik ljungtyp är insprängda på delar av området. Gulmåra, liten blåklocka, puktörne samt de fridlysta arterna hedblomster och fältsippa växer här. Delar av området har tidigare varit golfbana, och det är mellan dessa ytor man kan finna den ursprungliga floran.

Tallskogen är av betydelse för många flyttande småfåglar, och här lever också spillkråkan. På den öppna strandheden häckar ängspiplärka och sånglärka, samt den hänsynskrävande gulärlan. Även insektslivet är intressant, bland annat finns de sårbara fjärilsarterna malörtskapuschongfly och klocksäcksspinnare i området.

Storlek: 24 ha, varav ca 15 ha vattenområde

Bildat: 1996

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med Trelleborgs kommun. För områdets skötsel ansvarar Östra Beddingestrands Vägförening

Dalköpinge ängar

Naturreservatet bildades 1975 och utvidgades 1976. Det öppna betade området består av cirka 3 hektar våtmark. Det är en av de få obebyggda och fria grönytorna i anslutning till kusten öster om centralorten. Naturreservatets ängar sluttar mot fuktstråket vid Gislövsåns forna fåra.

Den nutida Gislövsån flyter i en under 1850-talet grävd fåra och mynnar ut i Östersjön. På reservatet finns rester från en medeltida kapellbyggnad, skyddad enligt fornminneslagen. Troligen har större delen av reservatet aldrig varit under plog, utan har betats under hundratals år. Floran och faunan är väl anpassad till denna form av kulturpåverkan. Skötselplanen över området föreskriver att naturreservatet i första hand ska hållas i hävd genom bete.

Ängarna utgör mycket värdefull biotop för floran. En mycket artrik kalkfuktäng har bildats i den angränsande marken till kärret, i den forna å-fåran. Närheten till havet gör att kärrväxter blandas med marina växtarter. Andra förekommande vegetationstyper i området är hed och torräng. Vid inventering av området i början av 1970-talet, uppskattades antalet kärlväxter till närmare 250 arter, ett flertal av dessa var kalkgynnade, till exempel orkidéer. På de torrare delarna växer bland annat rödkämpar, backsippa, mandelblomma, knölsmörblomma och piggtistel. På de fuktigare partierna finns källfräne, vattenveronika, blankstarr samt maj – och ängsnycklar. Den sällsynta fjärilsarten igelknoppsrörfly har en fast förekomst i reservatet där dess värdväxter (igelknopp, kaveldun och svärdliljearterna) kan påträffas inom den västra delen av ängarna.

Fågellivet är rikt och bland annat häckar fler par av tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena. Den mycket skyddsvärda öppna hagmarken har bland annat en lång kontinuitet i hävd, geografiskt representativitet och värde för friluftslivet. Ängarna är bland de mest värdefulla och minst påverkade våtmarkerna i länet. Våtmarken är idag ekologiskt stabil.

Storlek: 22 ha

Bildat: 1975, utvidgat 1976

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med Trelleborgs kommun

Tekniska serviceförvaltningen