Naturreservaten i Trelleborgs kommun är Dalköpinge ängar, Beddinge strandhed och Fårabackarna vid kusten och Maglarps sandtag som är en bevarad del av ett gammalt sandtag.

Dalköpinge ängar

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I Trelleborgs kommun finns en vacker och varierande natur. Kustnära strandängar vid öppet hav, mängder av småsjöar och våtmarker i slättens öppna jordbrukslandskap, små men värdefulla skogsbestånd och de sydligaste delarna av ett spännande böljande backlandskap som för tankarna till senaste istidens avsmältning. Stora öppna vyer är ett kännetecken för naturen i Trelleborgs kommun. Det öppna havet sätter ton med fridfullt lugn, stilla bris eller stormande vågor. De öppna jordbruksslätterna berättar om våren, sommaren, höst och vinter genom att tydligt ändra färg från bruna jordar till solgul raps och mognande sädesfält.

I Trelleborgs kommun är endast en ytterst liten del av landarealen skyddad för att bevara värdefull natur. Områdena är skyddade som Natura 2000-områden, naturreservat samt djur- och växtskyddsområde. Dessutom är ett antal områden skyddade genom riksintresse, strandskydd och generellt biotopskydd. Utöver kommunens skyddade områden finns ett 40-tal skyddsvärda naturområden som tillsammans utgör en areal om knappt 7400 hektar. Dessa områden har ur ett lokalt perspektiv särskilt stora naturvärden.

Naturreservat

I Sverige är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. I Trelleborgs kommun finns fem naturreservat. Naturreservaten i Trelleborgs kommun är Dalköpinge ängar, Beddinge strandhed, Fårabackarna vid kusten, Maglarps sandtag som är en bevarad del av ett gammalt sandtag samt ett marint reservat mellan Fredshög och Stavstrans udde.

Naturområden

I norr ligger kommunens enda landbelägna Natura 2000-område, Ugglarps mosse. Mossen är utpekad i habitatdirektivet för förekomsten av citronfläckad kärrtrollslända. Kommunens har även ett marint Natura 2000-område. I Trelleborgs kommun, väster om Smygehuks hamn finns ett djur- och växtskyddsområde med syfte att skydda den unika huggormspopulationen som är en av de sista strandängslevande populationerna i Skåne.

Tekniska serviceförvaltningen