Asbjär

Asbjär är ett statligt nyligen bildat naturreservat (2023). Asbjär ligger vid Ugglarp, mitt emellan Svedala och Anderslöv. Det är ett ganska litet och kuperat reservat som främst nyttjas av de närboende. Markerade stigar saknas och reservatet ligger längs en mindre markväg utan tillgång till parkering och vändplats. Reservatet är på 9 hektar. Reservatet är främst bildat för naturens egen skull.

Asbjär är en av kommunens högsta utsiktspunkter. Asbjär är en kulle som är en rest av en isälvsbildning. Kullen bildades när inlandsisen smälte undan. All sten och grus som låg infrusen i isen hamnade i en hög när isen smälte och rann bort som vatten. De långsträckta försänkningar som syns i området är troligen erosionsrännor. Rännor som skapats när stora mängder smältvattnet från isen rann bort. På Asbjär finns en bokskog med flera grova gamla träd.

Redan på 1680-talets kartor finns kullen markerad. På den tiden bestod det omgivande landskapet främst av betesmarker med vidkroniga gamla träd. På 1800-talets kartor är kullen klädd med lövskog och kallas Asbjär backe. Några gamla träd från denna betesmarksepok finns kvar än idag. De känns igen på sina vida kronor och grova grenar och stammar

Grova gamla bokar med lågt sittande grenar och håligheter syns på flera ställen. Dessa grova träd gynnar allt ifrån vedlevande insekter och mossor till fåglar och fladdermöss. På marken växer en lundflora med arter som desmeknopp, myskmadra, hässlebrodd, vitsippa, ramslök, hålnunneört, buskstjärnblomma, storrams och skogsbingel. Några av de gamla stora bokarna som fungerar som boträd för rovfåglar så som ormvråk och glada.

Storlek: 9 ha

Bildat: 2023

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Samhällsbyggnadsförvaltningen