Dalköpinge ängar

Naturreservatet bildades 1975 och utvidgades 1976. Det öppna betade området består av cirka 3 hektar våtmark. Det är en av de få obebyggda och fria grönytorna i anslutning till kusten öster om centralorten. Naturreservatets ängar sluttar mot fuktstråket vid Gislövsåns forna fåra.

Den nutida Gislövsån flyter i en under 1850-talet grävd fåra och mynnar ut i Östersjön. På reservatet finns rester från en medeltida kapellbyggnad, skyddad enligt fornminneslagen. Troligen har större delen av reservatet aldrig varit under plog, utan har betats under hundratals år. Floran och faunan är väl anpassad till denna form av kulturpåverkan. Skötselplanen över området föreskriver att naturreservatet i första hand ska hållas i hävd genom bete.

Ängarna utgör mycket värdefull biotop för floran. En mycket artrik kalkfuktäng har bildats i den angränsande marken till kärret, i den forna å-fåran. Närheten till havet gör att kärrväxter blandas med marina växtarter. Andra förekommande vegetationstyper i området är hed och torräng. Vid inventering av området i början av 1970-talet, uppskattades antalet kärlväxter till närmare 250 arter, ett flertal av dessa var kalkgynnade, till exempel orkidéer. På de torrare delarna växer bland annat rödkämpar, backsippa, mandelblomma, knölsmörblomma och piggtistel. På de fuktigare partierna finns källfräne, vattenveronika, blankstarr samt maj – och ängsnycklar. Den sällsynta fjärilsarten igelknoppsrörfly har en fast förekomst i reservatet där dess värdväxter (igelknopp, kaveldun och svärdliljearterna) kan påträffas inom den västra delen av ängarna.

Fågellivet är rikt och bland annat häckar fler par av tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena. Den mycket skyddsvärda öppna hagmarken har bland annat en lång kontinuitet i hävd, geografiskt representativitet och värde för friluftslivet. Ängarna är bland de mest värdefulla och minst påverkade våtmarkerna i länet. Våtmarken är idag ekologiskt stabil.

Storlek: 22 ha

Bildat: 1975, utvidgat 1976

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med Trelleborgs kommun

Teknisk serviceförvaltning