Fårabackarna

Fårabackarna är sedan 2008 ett naturreservat, bildat av Trelleborgs kommun. Fårabackarna är en liten rest av forna tiders utmarkslandskap, den mark som fanns utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna i det gamla bondesamhället. Området ligger utmed Östersjöns strand.

Området utnyttjas för friluftsliv samt fårbete i de norra delarna. På heden finns betydande naturvärden, både djur och växter. Dessutom är den öppna heden av betydelse för landskapsbilden. Omgivande landskap är mycket flackt och omges av fritidsbebyggelse och villor. Berggrunden vid Fårabackarna består i sin övre del av kalksten (så kallad Danienkalksten). Den har en varierande hårdhet med hög flinthalt. Den täcks av sandlager med ett tunt vegetationstäcke överst. Sanden har bildat fossila dyner som utbreder sig på de breda strandvallarna. Flygsanden har på vissa ställen bildat oregelbundna dyner med en mäktighet på flera meter.

Strandheden vid Fårabackarna hyser en intressant flora. Vissa arter som påträffas i området ingår i sandstäppens vegetation som mer renodlat påträffas längs med stränderna i Österlen. Till sandstäppens vegetation hör den fridlysta fältsippan med fina, gråvioletta klockformade blommor. En annan växt som berikar prakten över heden är den väldoftande mandelblomman.

Naturtypen karakteriseras som öppen hagmark. Den dominerade vegetationen är en örtrik ljunghed i söder och en knylhavreäng samt en stagg- och borsttåtelhed i den norra delen. Växtarter som vårtåtel, knägräs, backnejlika och backtimjan påträffas i området. Mandelblomma, fältmalört och gulmåra är andra växtarter som tillhör den torra strandhedsfloran. På de fuktigare partierna påträffas borsttåg och stenmåra. Ljungögontröst och höstlåsbräken är hotade arter som sällsynt växer i området. Vid inventering 1997 hittades 173 växtarter och vid inventering 2006 hittades 109 arter.

Storlek: 4,7 ha land samt 6,9 ha vatten

Bildat: 2008

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Teknisk serviceförvaltning