Beddinge strandhed

Området avsattes 1996 som naturvårdsområde med syftet är att återskapa och bevara en rest av den gamla strandheden med en så naturligt betingad vegetation som möjligt, samtidigt som området ska kunna utnyttjas som strövområde och för bad och friluftsliv. I samband med miljöbalkens tillkomst 1999 blev området naturreservat.

Den vanligaste vegetationstypen är sandgräshed av borsttåteltyp. Partier med öppen rished av örtrik ljungtyp är insprängda på delar av området. Gulmåra, liten blåklocka, puktörne samt de fridlysta arterna hedblomster och fältsippa växer här. Delar av området har tidigare varit golfbana, och det är mellan dessa ytor man kan finna den ursprungliga floran.

Tallskogen är av betydelse för många flyttande småfåglar, och här lever också spillkråkan. På den öppna strandheden häckar ängspiplärka och sånglärka, samt den hänsynskrävande gulärlan. Även insektslivet är intressant, bland annat finns de sårbara fjärilsarterna malörtskapuschongfly och klocksäcksspinnare i området.

Storlek: 24 ha, varav ca 15 ha vattenområde

Bildat: 1996

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med Trelleborgs kommun. För områdets skötsel ansvarar Östra Beddingestrands Vägförening

Teknisk serviceförvaltning