Rent vatten är en förutsättning för liv på jorden. I Trelleborg är sjöar, vattendrag, våtmarker och hav negativt påverkade av mänsklig aktivitet. Ett stort arbete för att återskapa rena och levande vattenmiljöer pågår.

I Trelleborg samlas arbetet för rena vattenmiljöer under miljömålet Hav och inlandsvatten i balans. Ett aktivt arbete pågår i kommunen för att återskapa våtmarker, restaurera vattendrag och skydda värdefulla miljöer.

För att våra vatten ska må bra och hålla god kvalitet behöver vi förvalta dem rätt. Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det så kallade Ramdirektivet för vatten (EU 2000/60/EG).

Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att vi måste vårda våra vattenresurser på ett långsiktigt hållbart sätt för framtiden. Målet är att alla sjöar, vattendrag och kustvattenområden ska uppnå god ekologisk- och vattenkemisk status till år 2015 eller senast till år 2027.

I Trelleborgs kommun finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för frågor som rör vattenförvaltningen och ramdirektivet för vatten. Arbetsgruppen träffas kontinuerligt.

Trelleborgs kommun har hösten 2013 tillsammans med kommunerna Skurup och Vellinge bildat Sydvästra Skånes Vattenråd. Sedan tidigare är Trelleborgs kommun medlem i Sydkustens Vattenvårdsförbund, Sydvästskånes grundvattenkommité och i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen