Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd övervakar vården och utnyttjandet av vattensystemet inom Segeåns avrinningsområde.

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd tar också initiativ till erforderlig planering och åtgärder och vid behov administrerar sådan verksamhet. Målet med verksamheten är att vara rustade att arbeta mot en god ekologisk status i Segeå till 2021 eller 2027. För Segeå och dess avrinningsområde har en vattenvårdsplan antagits. För att genomföra de åtgärder som beslutats av kommunerna inom avrinningsområdet (sju stycken), har en speciell projektgrupp (politiker) och arbetsgrupp (tjänstepersoner) bildats.

Kommunernas representanter i projektgruppen arbetar med hjälp av konsult för att utarbeta Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Segeå. Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder innebär åtgärder i form av anläggandet av dammar och våtmarker inom avrinningsområdet samt arbete med vattenrelaterad naturvård, biotopförbättrande i vattendrag, information om projektet, utredning av orsaker till dålig vattenkvalitet med mera.

Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Segeå (Segeåprojektet) har pågått sedan 2000 och de tre första etapperna har slutförts 2003, 2007 respektive 2009. Under 2009 har ett nytt handlingsprogram och samarbetsavtal för ett fortsatt Segeåprojekt för tiden 2010-2021 undertecknats av medlemskommunerna. Möten inom arbetsgruppen hålls en gång i månaden. Förbundsstämma hålls en gång per år. I arbetsgruppen representeras varje kommun av en tjänsteperson. Trelleborgs kommun representeras av en tjänsteperson från miljöavdelningen.

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen