Om du drabbats av översvämning

Publicerad:

Som fastighetsägare finns det en del saker du kan göra för att förhindra eller åtgärda en översvämning.

Vad kan du själv göra om du drabbats av översvämning?

  • Vid översvämning genom avloppsledningar kan du försöka att stoppa flödet av vattnet genom att sätta någon form av propp med tryck på som eventuellt kan stoppa eller minska flödet av uppkommande avloppsvatten.
  • Om du har fått in avloppsvatten i din fastighet kan du när du fått stopp på flödet försöka att pumpa ut det.
  • Försök inte att pumpa ut vattnet om du inte fått stopp på tillförseln, detta kan bidra till att mer vatten tar sin upp och in i din fastighet.
  • Om du drabbats av översvämning av markvatten kan du som fastighetsägare försöka hindra vattnet från att ta sig in i din fastighet genom att bygga upp skyddande barriärer med till exempel sandsäckar.

Kommunen gör inga insatser på den privata fastigheten. Alla avhjälpande åtgärder som kommunen gör sker ute på antingen kommunal mark eller på det kommunala ledningsnätet.

Upplever du att det är fara för liv och hälsa ska du ringa till räddningstjänsten på telefonnummer 112.

Anmäl till kommunen och till ditt försäkringsbolag

Vid översvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag, dokumentera i form av bilder med mera, samt lämna in en anmälan via kommunens e-tjänst. Se länk nedan.

Om du inte kan lämna in en anmälan själv kan Kontaktcenter på 0410-73 30 00 hjälpa dig med detta.

Det är viktigt för dig som är drabbad att du lämnar in en anmälan så att du kan få ett ärendenummer. Ditt försäkringsbolag kommer att kräva det av dig.

Rapportera källaröversvämning (Självservice)

Mer information om översvämningar

 Bakgrund

Kommunen upplever just nu problem med stora mängder vatten i marken både i tätorterna och ute på landsbygden. Då marken är mättad kan inte regnvattnet infiltreras naturligt och rinna undan utan stora vattenansamlingar bildas, likväl som rinnvägar genom landskapet. Vid höga havsnivåer ligger havet och trycker på mot land och mot dagvattenutlopp vilket gör att grundvattennivån höjs och att vissa utlopp kan ligga under havsnivån.

Tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet är ett problem i delar av kommunen, där en stor del av detta vatten just nu består av tillkommande regn och dräneringsvatten. På grund av detta kan ett mindre antal kunder tyvärr bli drabbade av översvämningar i sina fastigheter.

Kommunens personal har organiserat sina verksamheter för att hantera rådande situation och arbetar för fullt med avhjälpande åtgärder.

Kommunen har maskiner som används för att rensa och kontrollera så att kommunens dagvattenutlopp är fria. Det finns dagvattenutlopp i kommunen som blir uppdämda, när Östersjön står högt över normalhavsnivå vilket ofta har varit fallet under den senaste tiden. Detta gäller både kommunens allmänna ledningar såväl som övriga ledningar såsom dikningsföretag, väghållares ledningar och helt privata ledningsnät. För att minska risken för att vatten dämmer upp i ledningsnäten är det viktigt att alla ledningsägare har koll på sina utlopp så att dessa fungerar som de ska. Om din fastighet är kopplad till en privat ledning eller dikningsföretag så ska ägarna eller styrelsen kontaktas om ni upplever problem med ledningarna eller utloppets funktion.

Kommunens driftpersonal arbetar aktivt med att kontrollera alla kommunens pumpstationer så att driften inte påverkas ytterligare. Kommunens stadsmiljöavdelning har personal som kontrollerar bland annat att dagvattenbrunnar är fria från löv och annat som kan stoppa dagvattnet från att rinna undan.