Borgens resursskola, årskurs 4-9

Borgen är en resursskola som riktar sig till elever som har kommunikations- och samspelssvårigheter inom AST (autismspektrumtillstånd). Verksamheten bedrivs på Västervångskolan i Trelleborg och har avgränsade lokaler i skolbyggnaden och med egen ingång.

Vårt arbetssätt

Undervisningen är individualiserad och bygger på tydliggörande pedagogik.  Den utgår från grundskolans läroplan och kursplaner. Alla elever har motiverande samtal, enskilt och i grupp, med Borgens socialpedagoger. Syftet är att hitta strategier som gynnar elevens skolarbete, sociala färdigheter samt öka förståelsen för elevernas diagnoser.

Verksamheten på Borgen ska skapa trygghet och KASAM, främja elevens måluppfyllelse samt förbereda och motivera eleven till vidare studier.

Undervisningsgrupperna består av 4-7 elever som har hög personaltäthet. Vid behov sker samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen, individ-och familjeomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin eller andra inkopplade förvaltningar/myndigheter.

Borgens ambitioner är att skapa en välstrukturerad, förutsägbar, intryckssanerad, lustfylld och meningsfull skoldag för varje elev. På Borgen strävar vi efter att inkludera eleven i Västervångskolans vanliga undervisning och det sker utifrån elevens enskilda förutsättningar.

Personalen består av lärare, speciallärare och socialpedagoger.

Fritidshem

Borgen har ingen egen fritidshemsverksamhet utan elever i behov av plats i
fritidshem erbjuds detta vid den kommunala grundskolan Västervångskolan. Vårdnadshavare ansöker om fritidshemsplacering efter beslut om skolplacering på Borgen. Elever vars vårdnadshavare har ansökt om plats i fritidshem erbjuds därefter sådan placering utifrån elevens och/eller vårdnadshavarnas behov i enlighet med skollagens bestämmelser.

Denna grundskola tillhör rektorsområdet Tätort Nordväst.

Riktlinjer för antagning

Från och med läsåret 2022-2023 gäller nya riktlinjer för antagning till Borgen. De nya riktlinjerna påverkar inte de elever som redan går på Borgen.

Riktlinjerna gäller vid antagning till Borgen och ersätter då bildningsnämndens Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola i Trelleborgs kommun.

Borgen

Telefonnummer
Rektor Lars Lundgren: 0410-73 36 85
Telefonnummer
Biträdande rektor Therese Lundkvist: 0410-73 43 07
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 69

Adress

Virkesvägen 2
231 68 Trelleborg

Bildningsförvaltningen

Relaterade sidor