I Trelleborgs kommun är det över 1000 flerspråkiga elever som undervisas i sitt modersmål. Cirka 40 lärare undervisar i modersmål i kommunen.

Modersmålet har stor betydelse för elevernas språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling.

En elev har rätt att läsa sitt modersmål om:

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • ett visst antal elever önskar sådan undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning för adoptivbarn

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock måste eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Modersmålsundervisning för elever från nationella minoriteter

När det gäller minoritetsspråken behöver eleven inte använda modersmålet i det dagliga umgänget eller har grundläggande kunskaper för att kunna läsa sitt modersmål. Elever från de nationella minoriteterna, såsom finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska har möjlighet att läsa sitt modersmål inom ramen för språkvalet.

Modersmålsundervisning från årskurs 1

Bildningsnämnden har beslutat att från och med 2019 erbjuda modersmålsundervisning i Trelleborgs kommun som högst i sammanlagt sju läsår. Eleven har möjlighet att börja från och med årskurs 1. Eleven har dock rätt till fortsatt modersmålsundervisning om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning.

Undervisningen i modersmål sker utanför ordinarie skoltid och i viss fall grupperas elever på en annan skola.

(Källor: 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen)

Studiehandledning

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. Motsvarande bestämmelse finns för gymnasieskolan.

(Källa: Enligt skolförordningen 5 kap 4§; Gymnasieförordningen 9 kap. 9§).

Syftet med att utveckla sitt modersmål

Modersmålet har stor betydelse för elevernas språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

(Källa: Skolverket)

Modersmålsenheten

Enhetschef

Telefonnummer
0410-73 43 49

Modersmålsenheten

Administratör

Mobilnummer
0734-42 28 17

Bildningsförvaltningen