Förskola

På förskolan får barn leka och lära sig nya saker i grupp med andra barn, och tillsammans med vuxna. Här är det roligt, tryggt och lärorikt att vara!

Verksamheten på förskolan ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samtidigt som barnet får en trygg omsorg. Vi utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och ser till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tiden på förskolan ska förbereda barnet inför skolan och det fortsatta lärandet samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Pojke och flicka ritar
På förskolan får barn leka och lära sig nya saker i grupp med andra barn.

Vem får gå på förskola?

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett års ålder till dess att de börjar i förskoleklass/grundskola.

Som vårdnadshavare kan du fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Ansök om plats på förskola i kommunens e-tjänstplattform (självbetjäningssidor).

Egen skolform

Förskolan är en egen skolform och det första steget i det svenska utbildningssystemet. Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten har rätt till och ska erbjudas förskola.

Förskola erbjuds barn från ett års ålder tills dess de börjar förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola och under den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjesituationen i övrigt. Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon eller arbetssökande erbjuds förskola 15 timmar per vecka.

Kommunala och fristående förskolor

Kommunala förskolor drivs av Trelleborgs kommun, medan fristående förskolor drivs av en annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel av aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Rektor och förskollärare leder det pedagogiska arbetet så att verksamheten följer skollagen och förskolans läroplan.

Flicka med förskolelärare
Tiden på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

Regler för förskolan