På förskolan får barn leka och lära sig nya saker i grupp med andra barn, och tillsammans med vuxna. Här är det roligt, tryggt och lärorikt att vara!

Verksamheten på förskolan ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samtidigt som barnet får en trygg omsorg. Vi utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och ser till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tiden på förskolan ska förbereda barnet inför skolan och det fortsatta lärandet samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På förskolan får barn leka och lära sig nya saker i grupp med andra barn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vem får gå på förskola?

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett års ålder till dess att de börjar i förskoleklass/grundskola.

Som vårdnadshavare kan du fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Ansök om plats på förskola i kommunens e-tjänstplattform (självbetjäningssidor).

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år. Det innebär att ditt barn har rätt till 15 timmars förskola per vecka, helt avgiftsfritt.

Kommunala och fristående förskolor

Kommunala förskolor drivs av Trelleborgs kommun, medan fristående förskolor drivs av en annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel av aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Rektor och förskollärare leder det pedagogiska arbetet så att verksamheten följer skollagen och förskolans läroplan.

Du som vårdnadshavare i Trelleborgs kommun kan fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önsk…

Fristående förskolor har annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Som vårdnadshavare i Trellebo…

Tiden på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Regler för förskolan

  • Verksamheten i förskolan utgår huvudsakligen från statliga styrdokument:

    • Läroplan för förskolan
    • Skollagen
  • Alla förskolor har en likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

  • All personal inom förskoleverksamheten har tystnadsplikt när det gäller personliga förhållanden rörande barn och vårdnadshavare. Personalen är dock genom sin anställning skyldig att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa psykiskt eller fysiskt.

  • Fyra dagar per år håller förskolan stängt, för att personalen ska få tid till kompetensutveckling och planering. Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg för ditt barn på egen hand erbjuds då alternativ omsorg.

Frågor om förskola

Telefonnummer
0410-73 30 00

Bildningsförvaltningen