Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett års ålder till dess att de börjar i förskoleklass/grundskola. I Trelleborg bedrivs verksamheten i form av förskola och öppen förskola.

Du som vårdnadshavare i Trelleborgs kommun kan fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förskola

Syftet med förskolan är att stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda barnet en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnet till fortsatt utbildning.

Verksamheten i förskolan utgår huvudsakligen från statliga styrdokument:

  • Läroplan för förskolan
  • Skollagen

Kommunala och fristående förskolor

Kommunala förskolor drivs av Trelleborgs kommun, medan fristående förskolor drivs av en annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel av aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Rektor och förskollärare leder det pedagogiska arbetet så att verksamheten följer skollagen och förskolans läroplan.

Familjecenter – öppen förskola

Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Här kan barnen leka enskilt eller i grupp. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg. Syftet är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet där du som vårdnadshavare är delaktig hela tiden.
För dig som vårdnadshavare är öppna förskolan en träffpunkt där du kan knyta kontakter med andra föräldrar. Du får stöd i föräldraskapet av de anställda pedagogerna. Ofta kan du gå på regelbundna träffar med teman eller för en särskild grupp, till exempel ensamstående föräldrar eller unga föräldrar. Öppen förskola erbjuder även Babycafé, ABC-föräldrautbildning och Komet.

Pedagogisk omsorg

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i deras eget hem. Gruppen består oftast av fem till sex barn i åldern ett till fem år. Läroplanen för förskolan ska genomsyra verksamheten. Den är vägledande men inte bindande.

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år. Ditt barn erbjuds då plats på förskolan 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsår vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov. Den allmänna förskolan är gratis.

Allmän förskola gäller endast inom verksamhet som bedrivs som förskola enligt Skollagen 8 kap, Förskolan. Pedagogisk omsorg, såsom dagbarnvårdare inom Trelleborgs kommun, är inte förskola, utan är en verksamhet som kommunen ska sträva efter att ge istället för förskola om vårdnadshavare så önskar.

Trygghet

Alla förskolor har en likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Tystnadsplikt/anmälningsplikt

All personal inom förskoleverksamheten har tystnadsplikt när det gäller personliga förhållanden rörande barn och vårdnadshavare. Personalen är dock genom sin anställning skyldig att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa psykiskt eller fysiskt.

Kompetensutveckling

Varje förskola har rätt att stänga verksamheten under fyra dagar per år. De här dagarna är för personalens kompetensutveckling och planering. Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg för ditt barn på egen hand erbjuds alternativ omsorg.

Administration förskola/fritidshem

Telefonnummer
0410-73 30 00 (kundtjänst)

Köadministration och avgifter

Bildningsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Box 79
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Henry Dunkers gata 1
231 45 Trelleborg

Öppningstider

Helgfri måndag-fredag: 09.00-12.00

Bildningsförvaltningen