Frågor och svar - förskola

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskolan, bland annat gällande din ansökan om plats, val av förskola, placering och avgifter för förskola.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Trelleborgs kommuns kontaktcenter.

Ansöka om förskoleplats

 • När du vet vilket datum du/ni är i behov av en förskoleplats kan du ansöka om förskoleplats. Det är viktigt att du ansöker senast fyra månader innan önskad placeringsdatum för att kunna få en plats till detta datum.

 • Du ansöker om plats till förskola direkt via kommunens e-tjänster.

  E-tjänst (självbetjäningssidor)

 • Ja. Ni ansöker via kommunens via kommunens e-tjänst.

  E-tjänst (självbetjäningssidor)

 • Du har rätt att önska plats på vilken förskola som helst inom Trelleborgs kommun. I din ansökan kan du rangordna fem olika förskolor.

 • Du kan ändra både ditt önskade placeringsdatum och dina önskemål av förskolor flera gånger, men bara fram tills att du blivit erbjuden plats.

 • Det finns inga garantier för att ditt barn får plats på en av de önskade förskolorna men vi strävar efter att uppfylla dina önskemål. Finns det inte plats på önskad förskola kontaktar vi dig via telefon för att erbjuda dig en annan förskoleplats i kommunen.

 • Vi har centraliserad barnomsorg och en gemensam kö i kommunen. Kön sorteras efter förturskategorier och ansökningsdatum. Därför kan vi aldrig säga vilken plats någon har i kön till en specifik förskola.

 • Ja. Syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före barn som inte har syskon på förskolan vid önskat placeringsdatum.

 • Platsgarantin innebär att Trelleborgs kommun enligt skollagen är skyldig att erbjuda plats i förskola senast fyra månader efter ansökan om inte ett senare datum önskas. Detta innebär att du kommer att få plats på ditt garantidatum någonstans i Trelleborgs kommun. Platsgarantin gäller inte för barn som redan har en förskoleplats i kommunen.

 • Placeringen ska starta inom önskad placeringsmånad. Har ni fått ett ändrat behov får ni tacka nej till platsen och söka på nytt.

 • Du har två alternativ:

  1. tacka nej till erbjuden plats och ställ ditt barn i kö på nytt. Detta innebär att du inom fyra månader erbjuds en ny plats.
  2. tacka ja till erbjuden plats och ställ barnet i kö för byte till önskad förskola. Detta kan göras först när barnet är inskrivet på förskolan. När det gäller omplaceringar finns det inget garantidatum när det finns ledig plats på ledig förskola.

Placering på förskola

 • Under introduktionen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Introduktionen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns med under delar av introduktionen.

  Kontakta din erbjudna förskola för information om hur de brukar lägga upp introduktionstiden.

 • Ditt barn behåller förskoleplatsen och har rätt till 15 timmar per vecka på förskolan. Du har rätt att utöka den tiden tillfälligt om du till exempel behöver mer tid för att gå på arbetsintervjuer. Förskolan fördelar timmarna. (Utökning av tid gäller inte vid allmän förskola).

 • Självklart kan du kombinera din föräldraledighet med studier eller arbete, men du kan inte ha två typer av platser. Alltså inte 15 timmar plus eventuell studie- eller arbetstid utan det är omsorgsbehov som styr.

 • Kontakta förskolans administratör och meddela förskolan i så god tid som möjligt.

 • Kontakta ansvarig i den kommun ni planerar att flytta till om ni önskar behålla er plats.

 • Vid vårdnadshavares sjukdom gäller skälig tid i förhållande till sjukdomen. Skälig tid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

 • Det friska barnet får lämnas skälig tid på förskolan som beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

  Om du arbetar hemifrån och inte tar ut ersättning från Försäkringskassan får du lämna det friska barnet motsvarande din arbetstid, förutsatt att syskonets sjukdom inte innebär hög smittorisk.

  Sunt förnuft gäller och hänsyn bör alltid tas till sjukdomens natur och smittorisk, exempelvis vid kräksjuka. Se informationen ”När ditt barn blir sjukt” på Region Skånes webbplats.

 • Ditt barn får vara på förskolan skälig tid som beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare utifrån vårdnadshavarens behov.

  • På grund av tunga lyft och mående: läkarbedömning och då skälig tid utifrån sjukskrivning och samråd med rektor
  • På grund av utsatt risk i arbetet, exempelvis arbete som polis, och inom LSS-boende: alltid 15 timmar per vecka
 • Även om du behåller din lön och enligt A-kassan bedöms som arbetande gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga 15 timmar per vecka.

 • Du behåller din plats, och betalar avgift även för den tid då barnet inte nyttjar platsen. Detta gäller vid frånvaro upp till tre månader. Du betalar din plats även när ditt barn är frånvarande.

 • Den som börjar senast lämnar och den som slutar tidigast hämtar.

 • Nej, endast vårdnadshavaren är skyldig att lämna och hämta. Så även om din nya partner är ledig eller arbetssökande så har du rätt att lämna och hämta efter dina arbetstider.

Avgifter för förskolan

 • Avgiften baseras på hushållets totala bruttoinkomst. Det är därför viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Det är även viktigt att meddela ändrade familjeförhållanden.

  Anmälan av aktuell inkomst (självbetjäningssida)

 • Du betalar förskoleavgift för årets alla tolv månader.

 • Trelleborgs kommun har en månads uppsägningstid. Tänk på att fakturan avser föregående månad.

 • Ja, om man är separerad kan man ansöka om delad faktura. Detta innebär att båda vårdnadshavarna har varsin placering och betalar utifrån sina inkomster.

  Du hittar blankett för ansökan om delad faktura på via kommunens e-tjänst (Självbetjäningssidor).

 • Avgiften baseras på hushållets bruttoårsinkomst dividerat med 12 månader. Med bruttoårsinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster under inkomstslaget tjänst (på skattedeklarationen) samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet (på skattedeklarationen). Förvärv av inkomst utanför Sverige räknas som inkomst och räknas om till svensk valuta.

  Exempel på inkomster är:

  • lön och andra ersättningar vid anställning
  • arvoden
  • sjukpenning
  • föräldrapenning
  • arbetslöshetsersättning
  • stipendier
  • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Syskonrabatt beviljas för barn i hushållet som är placerade i kommunal eller fristående förskoleverksamhet, kommunal pedagogisk omsorg samt kommunalt eller fristående fritidshem.

Avsluta placering på förskola

 • Uppsägning av plats på förskola eller inom pedagogisk omsorg gör du e-tjänst. En månads uppsägningstid gäller från och med uppsägningens registreringsdatum. Vid delad placering måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

  E-tjänst för uppsägning av plats (självbetjäningssida)

 • Ansökan om omplacering, det vill säga byte av förskola, görs genom ny ansökan om plats på förskola. Ansökan gör du via självbetjäningssidorna.

  Eftersom du redan har en förskoleplats i Trelleborgs kommun har du inget garanterat datum när du ska erbjudas en ny plats, utan här tillämpas istället kösystem.

  Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgången av lediga platser på de önskade förskolorna. De flesta byten mellan kommunala förskolor sker i augusti/september i samband med att förskolans äldsta barn börjar förskoleklass. Ska du flytta inom Trelleborg bör du därför se till att göra en bytesansökan i god tid då det kan dröja innan du får byta förskola.

  Om du ställt ditt barn i kö för byte av förskola och du ångrar dig ska detta omgående meddelas handläggare via forskola@trelleborg.se annars finns det risk för att du kan förlora din nuvarande placering.

  E-tjänst för ansökan om att byta förskola (självbetjäningssida)

 • Om du saknar omsorgsbehov under sommaren kan du säga upp din plats via kommunens självbetjäningstjänst.

  Om du har omsorgsbehov under hela sommaren så avslutas din plats med automatik när ni skrivs in på förskoleklass/fritids.

  Uppsägning av plats (självbetjäningssidor)

Kontaktcenter

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Kontaktcenters öppettider (helgfria dagar):

 • Måndag-torsdag 8.00-16.30
 • Fredag 9.00-1600

Bildningsförvaltningen