Ansöka om eller säga upp plats – förskola/pedagogisk omsorg

I Trelleborg kan du som vårdnadshavare fritt välja förskola för ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

I förskolan gäller vissa förturskategorier. Plats garanteras inom fyra månader.

Du ansöker om plats till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem via e-tjänst. Även uppsägning av plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs via e-tjänst.

Ansökan om plats på förskola eller inom pedagogisk omsorg, barn 1-5 år

Ansökan till förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) får göras så fort behovet är känt eller senast fyra månader före behov av plats. Önskat placeringsdatum kan tidigast anges till det datum barnet fyller ett år. Önskat placeringsdatum är det datum man börjar arbeta/studera/ställs till arbetsmarknadens förfogande.

Du som vårdnadshavare anger önskemål om placering. Önskemål, minst 1 och upp till 5 alternativ, rangordnas. Önskas endast en bestämd förskola lämnas ingen garanti för plats inom fyra månader.

Önskar du omsorg på obekväm arbetstid kan vi erbjuda det på Gertrudsgårdens förskola.

Norlandia förskolor Prisman, Norlandia förskolor Pyramiden, Kullerbyttans förskola, Förskolan Solöga i Beddingestrand samt Nyckelpigans förskola görs via kommunens e-tjänst. Ansökan till övriga fristående förskolor görs direkt till respektive förskola.

E-tjänst för ansökan till förskola (självbetjäningssidor).

Lista över fristående förskolor inom kommunen.

Placeringar i förskola/pedagogisk omsorg görs enligt följande prioriteringsordning:

Placeringar i förskola/pedagogisk omsorg görs enligt följande prioriteringsordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § skollagen.
  2. Syskon för placering till förskola/pedagogisk omsorg där annat syskon är inskrivet.
  3. Övriga barn enligt önskat placeringsdatum, kötid och födelsedatum. Om fler barn vill börja samtidigt har barn med tidigast ansökningsdatum företräde. Om fler barn dessutom har samma ansökningsdatum har barn som är äldst företräde.

Inför hösten (augusti/september) sker placeringarna i april månad för alla ansökningar inkomna senast den 31 mars. Därefter hanteras nya ansökningar löpande till aug/september.
Övriga placeringar sker kontinuerligt under året.

Placeringar under juni och juli görs endast i undantagsfall på grund av sammanslagningar dels mellan förskolor och dels mellan avdelningar. Vid behov av placering under juni och juli ber vi dig kontakta handläggare via forskola@trelleborg.se.

Barnet erbjuds plats via e-post, där du accepterar eller avböjer erbjudandet inom en viss tid via e-tjänsten. Där lämnar du även ditt barns schema samt uppgifter om hushållets totala gemensamma bruttoinkomster. Om du inte har hört av dig inom angiven svarstid kan du förlora din placering.

Uppsägning av plats på förskola eller inom pedagogisk omsorg

Uppsägning av plats på förskola eller inom pedagogisk omsorg görs via e-tjänst. En månads uppsägningstid gäller från och med uppsägningens registreringsdatum. Vid delad placering måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Ansökan om omplacering – byte av förskola

Ansökan om omplacering – byte av förskola görs genom ny ansökan om plats på förskola. Ansökan om plats på förskola görs via e-tjänst.

Eftersom du redan har en förskoleplats i Trelleborgs kommun har du inget garanterat datum när du ska erbjudas en ny plats, utan här tillämpas istället kösystem.

Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgången av lediga platser på de önskade förskolorna. De flesta byten mellan kommunala förskolor sker i augusti/september i samband med att förskolans äldsta barn börjar förskoleklass. Ska du flytta inom Trelleborg bör du därför se till att göra en bytesansökan i god tid då det kan dröja innan du får byta förskola.

Om du ställt ditt barn i kö för byte av förskola och du ångrar dig ska detta omgående meddelas handläggare via forskola@trelleborg.se annars finns det risk för att du kan förlora din nuvarande placering.

E-tjänst för ansökan om plats på förskola, byte av förskola eller uppsägning av plats. (Självbetjäningssidor)