Resor och inneboende

Elever i grund- och gymnasieskolan kan under vissa förutsättningar vara berättigade till skolskjuts, resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Elever i grund- och gymnasieskolan kan under vissa förutsättningar vara berättigade till skolskjuts.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Elever i grundskolan samt grund- och gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts till och från skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutstransporter sker med kommunens egna skolbussar, upphandlade taxitransporter och Skånetrafikens linjetrafik.

Elever i gymnasieskolan har under vissa förutsättningar rätt till resebidrag för resor mellan hemmet och skolan. Vanligen erhåller eleverna ett busskort för resa med linjetrafiken. Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall.

Elever som går i en kommunal gymnasieskola på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag. För att ha rätt till bidraget krävs bland annat att eleven har en lång och besvärlig resväg. Elever som går i en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingsbidrag från Centrala Studiestödsnämnden.

Information om skolskjuts i grundskolan

Information om busskort resebidrag och busskort i gymnasiet

Bildningsförvaltningen