Riktlinjer för inackorderingstillägg

Om du går en kommunal gymnasial utbildning på annan ort kan du få inackorderingstillägg från din hemkommun. Du måste ansöka om bidraget.

Stöd till inackordering

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad.

Eleven ersätts per månad med en 30-del av basbeloppet och får utöver det tillägg om avståndet till studieorten är längre än:

  • 200 km, då eleven får 500 kronor extra
  • 500 km då eleven får 1 000 kronor extra

För att få inackorderingstillägg krävs:

  • att reseavståndet till studieorten uppgår till minst 50 km enkel resa eller att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag
  • att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag
  • att eleven är mottagen till sin gymnasieutbildning i första hand.

Bidraget bör i vissa ärenden prövas individuellt och hänsyn tas till individuella skäl.

För att ersättning ska betalas ut för hela läsåret krävs att ansökan är oss tillhanda senast 30 november det läsår som ansökan avser.

Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Utbetalning sker till vårdnadshavare om du är omyndig, i annat fall till dig som elev.

Du får ingen ersättning för resor mellan inackorderingsbostaden och skolan.

Ansökan

Ansökan om inackorderingstillägg (självbetjäningssida).

Bifoga kopia på hyresavtalet och om du söker inför årskurs ett ska även en kopia på antagningsbeskedet bifogas.

Om ansökan helt eller delvis har avslagits meddelas du per brev.

Glöm inte att anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget

Kom ihåg att anmäla till hemkommunen ändringar som påverkar tillägget, till exempel om du avbryter utbildningen, inackorderingsboendet upphör eller om du ändrar folkbokföringsadress. Du gör anmälan till administratör via telefon 0410-733614 eller e-post admin.gymnasiet@trelleborg.se

Får du ett felaktigt utbetalt tillägg måste du återbetala det till kommunen.

Du kan överklaga beslut om inackorderingstillägg till Förvaltningsrätten i Malmö. Hur du gör för att överklaga ett beslut kommer att framgå av särskild hänvisning när du får ditt beslut.

Information gällande elever vid fristående gymnasieskolor

Elever i gymnasieskola med fristående huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången, kan ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Detsamma gäller om utbildningen är förlagd vid folkhögskola. Ovanstående riktlinjer gäller således endast elever vid gymnasieskola med offentlig huvudman.

Mer information om inackorderingsbidrag

Du kan läsa mer om riktlinjer för inackorderingsbidrag i socialförsäkringsbalken och skollagen:

  • 2 kap. 6 och 7 §§ i socialförsäkringsbalken
  • 15 kap. 32 § i skollagen

Bildningsförvaltningen