Interkommunal ersättning (IKE) till fristående enheter – förskola

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2023 om budget för år 2024.

Beslut om grundbelopp för år 2024

Utifrån kommunfullmäktiges beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (grundbelopp) för år 2024. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

Beslut om tilläggsbelopp

Vid beslut om tilläggsbelopp, måste respektive förskola och skola inkomma med ansökan för varje enskild elev som har omfattande behov av särskilt stöd eller elev som deltar i modersmålsundervisning.

Förskola

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun fördelar bidragen till respektive enhet varje månad via ett resursfördelningssystem. Utbetalningen beräknas på antalet inskrivna barn i verksamheten den 15:e varje månad. Det är huvudmannens ansvar att senast den siste varje månad inkomma med underlag om nya placeringar eller uppsägningar för den kommande månaden.

Avstämning

Avstämningen utgår från de uppgifter som huvudmannen lämnat till Trelleborgs kommun och som registrerats i verksamhetssystemet.

Barnet ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Trelleborgs kommun. Ersättning ges för barn som är 12 månader eller äldre.

Prislistans åldersnivåer

Brytpunkt från ersättning för barn 1-3 år till ersättning för barn 4-5 år, sker den 1 september det år barnet fyller 4 år.

För barn som fyllt 6 år men som behåller sin förskoleplats fram till och med skolstart erhåller huvudmannen för förskolan ersättning för barn 3-5 år till och med juli månad.

Bidragsunderlagen finns att hämta i vårt verksamhetssystem SchoolSoft alternativt skickas till respektive enhet via e-post runt den 15:e varje månad.

E-post: IKE.fri@trelleborg.se

Avgifter

Trelleborgs kommun debiterar förskole- och fritidsavgift för barn/elever folkbokförda i Trelleborgs kommun och som är inskrivna i annan kommuns kommunala verksamhet.

Fristående enheter debiterar avgiften själva.

För rätt utbetalning krävs uppdaterade barnuppgifter

För att få rätt bidrag måste Trelleborgs kommun få information om vilka barn, folkbokförda i Trelleborgs kommun, som går i era förskolor. Huvudmannen ska omgående meddela Trelleborgs kommun när nya barn skrivs in i verksamheten. Anmälan och uppsägning av barn sker via e-tjänst.

Anmälan, mottagande eller uppsägning av barn/elever på fristående enhet (självbetjäningssida)

Förändringar

Vid eventuella förändringar av placering måste detta omgående meddelas till Trelleborgs kommun.

Uppsägningstid – förskola

En månads uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum. Huvudmannen som barnet lämnar har rätt att få ersättning längst till och med den dag som infaller två månader efter att uppsägning av platsen gjorts, även om barnet slutat tidigare utan huvudmannens godkännande. Under uppsägningstiden kan inte ny huvudman få ersättning för samma barn.