Modersmålsundervisning i minoritetsspråk

Undervisningen i minoritetsspråk stärker elevens identitet och bidrar till språkrevitalisering. Skolor ansvarar för att främja de nationella minoritetsspråken.

De nationella minoritetsspråken är

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib (alla varianter)
  • samiska (alla varianter).

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Förkunskaper krävs endast för att läsa nationella minoritetsspråk som modersmål i gymnasieskolan.

Bildningsnämndens beslut att erbjuda modersmålsundervisning i Trelleborgs kommun som högst i sammanlagt sju läsår gäller inte för minoritetsspråk. Elever med ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning får rätt att läsa modersmålet längre.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i minoritetsspråk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från ett annat land får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

I Trelleborgs kommun erbjuds modersmålsstöd i förskolan till barn som tillhör en av Sveriges nationella minoriteter. Förskolan ska informera om rätten till modersmålsstöd i minoritetsspråk. Alla förskolor ska stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella minoritetsspråk. Förskolor ska också främja utvecklingen av barnens kulturella identitet.

I grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer finns separata kursplaner för modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken.

En elev har även möjlighet att läsa sitt nationella minoritetsspråk som skolans val eller språkval, i grundskola, och börja på en nivå som motsvarar elevens förkunskaper. I gymnasieskolan kan modersmålsundervisning anordnas som individuellt val, utökat program eller som ersättning för andra språk, dock ej för svenska och engelska. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisningen även om färre än fem elever ansöker om undervisning i språket.

Trelleborgs kommun är del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finska språket har en ännu starkare ställning. Barn som bor i Trelleborgs kommun och har finska som modersmål har utöver rätten till modersmålsstöd i förskola även rätt till förskola som är helt eller delvis på finska samt modersmålsundervisning i förskoleklass.

Bildningsförvaltningen